คำถาม
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ (ติดต่อ-ส่งเอกสาร)
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ (ติดต่อ-ส่งเอกสาร) ร้อยตรี อัมพร มั่นพลศรี เลขทะเบียนสมาชิก ต42441/22 นาง นงเยาว์ มั่นพลศรี เลขทะเบียนสมาชิก 5430006109 นาย ถวิล ทองแสน เลขทะเบียนสมาชิก ต203430/33 จากที่อยู่เดิม 510/5 หมู่ 5 ซอย 8 ยี่สิบมีนา ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัส 30000 เปลี่ยนใหม่เป็น 228 หมู่ 10 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัส 30000
จากคุณ ร้อยตรี อัมพร มั่นพลศรี 23/10/2017 10:19:16
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 25/10/2017 09:11:17