คำถาม
แก้ไขข้อมูลที่อยู่ (ไม่ตรงสำเนาทะเบียนบ้าน)
แก้ไขข้อมูลที่อยู่ (ไม่ตรงสำเนาทะเบียนบ้าน) ร้อยตรี อัมพร มั่นพลศรี เลขทะเบียนสมาชิก ต42441/22 ในกรณีที่อยู่ของผู้รับเงินสงเคราะห์ไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน (เนื่องจากเป็นบ้านเช่า) จะต้องแนบเอกสารส่งทางอีเมล์ หรือ ต้องไปเอกสารที่หน่วยงานกองการฌาปณกิจ สก.ทบ. ด้วยตนเองครับ
จากคุณ ร้อยตรี อัมพร มั่นพลศรี 23/10/2017 10:40:40
คำตอบ
สมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผ่านทางเว็ปไซด์ หรือโทรมาแก้ไขได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6469, 6470, 6471, 6476 ค่ะ
ตอบโดย admin 25/10/2017 09:00:19