คำถาม
ขอแก้ชื่อและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านผู้รับเงินสงเคราะห์
นายสุรศักดิ์ โลหา แก้ชื่อเป็น นายสรศักดิ์ โลหา และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 9 ตำบลนาเรือง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 แก้ไขเป็น บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 9 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
จากคุณ จ.ส.อ.เอเรบ โลหา 02/11/2017 08:39:29
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 02/11/2017 09:06:55