คำถาม
ขอแก้ไขชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์
ขอ.ให้แก้ไขรายชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ของ นางทิพย์วรรณ สมกาวิ เลขทะเบียนสมาชิก ต.275749/37 จากเดิม ส.อ.อินจันทร์ สมกาวิ เป็น พ.ต.ธนจันทร์ สมกาวิ เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อใหม่
จากคุณ พ.ต.ธนจันทร์ สมกาวิ 13/11/2017 09:26:13
คำตอบ
ผู้รับเงินสงเคราะห์เปลี่ยนชื่อ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.ใบเปลี่ยนชื่อของผู้รับเงินสงเคราะห์ค่ะ
ตอบโดย admin 13/11/2017 13:22:53