คำถาม
เปลี่ยนตัวผู้รับผลประโยชน์
หากต้องการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ สามารถแจ้งจากตรงนี้ได้หรือไม่
จากคุณ พ.ท.บัณฑิตย์ พึ่งสุข 02/12/2017 05:23:17
คำตอบ
ไม่ได้ค่ะ ท่านสามารถยื่นเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัดเดิม หรือมายื่นเรื่องได้ที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ค่ะ
ตอบโดย admin 04/12/2017 09:07:52