คำถาม
ขอแก้ไขชื่อ, ที่อยู่, ชื่อผู้รับเงินสงเตราะห์ครับ
แก้ไขชื่อจาก ส.อ.แสงเพ็ชร เป็น จ.ส.อ.ศักย์พิรุฬห์ แก้ไขที่อยู่เป็น บ้านเลขที่ 126/259 หมู่ 2 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณี 65000 แก้ไขผู้รับเงินสงเคราะห์เป็น นางภัควรรณ จันทร์ทร
จากคุณ จ.ส.อ.ศักย์พิรุฬห์ จันทร์ทร โทร. 0643622888 26/12/2017 08:12:04
คำตอบ
สมาชิกเปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อของสมาชิก หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 29/12/2017 11:30:49