คำถาม
แจ้งแก้ไขชื่อ
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิกค่ะ ตามที่ได้รับจดหมายจ่าหน้าซองมา และเช็คตามระบบของเว็บไซต์ ชื่อของสมาชิกผิดค่ะ จึงขอแก้ไขตามนี้นะคะ (จากเดิม) นาง ยงเยาว์ มั่นพลศรี (แก้ไขเป็น) นางนงเยาว์ มั่นพลศรี หมายเลขทะเบียนของสมาชิก 5430006109 ขอขอบพระคุณมากค่ะ
จากคุณ นางนงเยาว์ มั่นพลศรี 07/02/2018 18:10:51
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 08/02/2018 15:18:24