คำถาม
ขออนุญาติแจ้งแก้ไขชื่อที่อยูและผู้รับผลประโยช
1.เดิม-ส.อ.ทองปาน/เป๊น.จ.ส.อ.สิรวุฒิ ดิษฐเจริญ 2.ที่อยู่ใหม่/72ม.3บ.หันโจด ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190 3.ผู้รับผลประโยชน์เดิม นายบุญมี ดิษฐเจริญ เป็น น.ส.ดวงดาว อุ่มเกษ
จากคุณ ส.อ.ทองปาน ดิษฐเจริญ 19/02/2018 18:57:07
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล และผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 3.ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ของสมาชิก หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 20/02/2018 08:03:29