คำถาม
ข้อแก้ไขที่อยู่ ่และ เปลี่ยนผู้รับเงิน
๓๓/๑๐๖ หมู่ ๔ ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๐ ผู้รับเงินจาก เดิม นาง อำพร มุ่งจองกลาง เปลี่ยนเป็น น.ส.จิราพร มุ่งจองกลาง (บุตร)
จากคุณ จ.ส.อ.สมจิต มุ่งจองกลาง 21/02/2018 13:01:51
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 22/02/2018 12:45:55