คำถาม
เงินส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับ
ผู้ตายชื่อ นายธวัช สุวรรณโพธิ์ ได้รับเงินสงเคราะห์ตาม หนังสือ ที่ กห 0502/2495 ลง 26 ม.ค.61 นับถึงปัจจุบัน 29 พ.ค.61 ก็ 145 วันแล้ว ยังไม่ได้รับส่วนที่เหลือเลยครับ
จากคุณ ร.อ.ไพฑูรย์ ศรีวิเศษ 081-3391451 28/05/2018 12:58:25
คำตอบ
ขออนุญาตตอบเพิ่มเติมเงินส่วนที่ 2 ของนายธวัช สุวรรณโพธิ์ เงินส่วนที่ 1 ออกเมื่อ 26 ม.ค.61 สำหรับเงินส่วนที่ 2 จะนับตั้งแต่วันประกาศเรียกเก็บเงินในเดือน ก.พ.61 นับไปอีก 120 วัน สำหรับเงินส่วนที่ 2 ตรวจสอบแล้วโอนให้เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.61 หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6442, 6498 ค่ะ
ตอบโดย admin 12/07/2018 13:54:01