คำถาม
การโอนย้ายข้ามหน่วย
ขอสอบถามกรณีการโอนย้ายข้ามหน่วยงาน เช่น เดิมสังกัด ทบ. แต่ขอโอนย้ายข้ามหน่วยไปสังกัด อบต. (กระทรวงมหาดไทย) กรณีนี้ถือว่ายังคงเป็นสมาชิกภาพหรือไม่
จากคุณ สมาชิก 16/07/2018 13:48:38
คำตอบ
ท่านยังคงเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.ค่ะ (รบกวนท่านส่งเงินฌาปนกิจฯ ต่อค่ะ)
ตอบโดย admin 16/07/2018 14:13:14