คำถาม
ขอเปลี่ยนเเปลง ยศ - ชื่อ
ขอแก้ไขยศ ชื่อ จาก ส.ท.วิระพล พรหมวิหาร จ.ส.ท.ธีรพัฒน์ พรหมวิหาร
จากคุณ จ.ส.ท.ธีรพัฒน์ พรหมวิหาร 09/08/2018 19:28:31
คำตอบ
สมาชิกเปลี่ยนชื่อต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมายื่นเรื่องได้ที่ กฌป.สก.ทบ.เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ใบเปลี่ยนชื่อ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 10/08/2018 13:51:06