คำถาม
ขอแก้ไขที่อยู่สำหรับติดต่อ และขอแก้ไขยศผู้รับเงินสงเคราะห์
ขอแก้เป็น เลขที่ 161 หมู่ 13 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 ยศผู้รับเงินสงเคราะห์ เป็น พ.อ.
จากคุณ จาก นางนิตยา จุ้ยกลาง เลขทะเบียนสมาชิก ส.24800/36 23/08/2018 19:47:43
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 24/08/2018 09:45:57