คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงยศและวันเดือนปีเกิด
ขอแก้ไขยศ จาก พ.ต. เป็น พ.ท. ขอแก้ไขวันเดือนปีเกิด จาก 1 มกราคม 2505 เป็น 30 ธ.ค.05
จากคุณ พ.ท.บุญเสริม ตินตะสุวรรณ /สมาชิก ต.156826/31 18/09/2018 12:55:06
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 19/09/2018 14:53:07