คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อตัว
จากเดิม จ.ส.อ.นภศูล กฤติยะโชติ เปลี่ยนเป็น จ.ส.อ.ธนัชพร กฤติยะโชติ
จากคุณ จ.ส.อ.ธนัชพร กฤติยะโชติ ทะเบียนฯ ต168746/32 19/09/2018 14:52:35
คำตอบ
สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ใบเปลี่ยนชื่อ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 19/09/2018 14:58:19