คำถาม
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์
ของ นางจริยา กฤติยะโชติ ทะเบียนฯ ต 213988/33 จากเดิม 161/26 ตำบล นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เปลี่ยนเป็น 161/78 หมู่ 1 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
จากคุณ จ.ส.อ.ธนัชพร กฤติยะโชติ ทะเบียน ต 168746/32 19/09/2018 15:09:58
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 20/09/2018 09:55:27