คำถาม
ขอสอบถาม
หากต้องการเปลี่ยนผู้ชำระเงิน จาก คนหนึ่ง ไปอีกคนหนึ่ง ต้องดำเนินการอย่างไรครับ
จากคุณ ส.อ.ศักรินทร์ ปานกุล 01/11/2018 13:11:59
คำตอบ
สมาชิกสามารถทำเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ได้ที่หน่วยต้นสังกัด หรือมายื่นเรื่องได้ที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 06/11/2018 09:24:30