คำถาม
ตรวจสอบการชำระเงินสงเคราะห์
เลขทะเบียนสมาชิก ส. 17524/30 ได้โอนชำระเงินสงเคราะห์แล้วตั้งแต่ 3 พ.ย 2561 แต่ระบบแจ้งว่าค้างชำระ กรุณาตรวจสอบด้วย
จากคุณ พิมพ์บุญ นวพงษ์ปวีณ 05/12/2018 20:41:38
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการปรับสถานภาพสมาชิกให้เป็นปกติเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 06/12/2018 15:39:39