คำถาม
ขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล สมาชิก
สมาชิกหมายเลข: 5580001099 เลข ปปช.: 3 5017 00125 79 6 ชื่อเดิม นาง ยุพิน สุนันตา เปลี่ยนเป็น นาง ดวงวรัตถ์ เรณุมาน
จากคุณ สำนักงานสัสดีจังหวัดสุโขทัย 16/01/2019 10:40:50
คำตอบ
สมาชิกเปลี่ยนชื่อ นามสกุล สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 17/01/2019 13:43:22