คำถาม
เปลี่ยนชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ จากมารดาเป็นภรรยา
จากนางสีนวล เถื่อนดี เป็น นางลัดดา เถื่อนดี
จากคุณ จ.ส.อ.เกียรติสยาม เถื่อนดี 22/01/2019 21:24:48
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ค่ะ
ตอบโดย admin 23/01/2019 14:37:25