กองทัพบก เปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก และการคืนสภาพสมาชิกที่ขาดสภาพการ เป็นสมาชิกเกินกว่า ๒ ปี เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๙ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ อ่านรายละเอียดในคำชี้แจงและประกาศ ทบ.
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนตุลาคม 2559

240 บาท
  • ประจำเดือนกันยายน 2559 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2559 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2559 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 230

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 2 ก.ย. 2559
2 รร.กบ.ทบ. 31 ส.ค. 2559
3 สวพ.ทบ. 31 ส.ค. 2559
4 สส. 31 ส.ค. 2559
5 สปช.ทบ. 31 ส.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 นาย จุลิน ขจรกลิ่น นาง ประจวบ ขวัญศิริ 161,565.50 27 ก.ย. 2559 หักเงินยืม 40,000
2 นาง ทองใบ คชพรหม น.ส. สุทธิพร คชพรหม 201,573.00 27 ก.ย. 2559
3 พ.อ. ไพบูลย์ ไหลงาม นาง นารีรัตน์ โอเว่นส์ 148,209.00 26 ก.ย. 2559 หักเงินยืม 53,132
4 ร.ต. อุดมศักดิ์ โสมพันธุ์ น.ส. ปริมประภา โสมพันธุ์ 201,336.00 26 ก.ย. 2559
5 พระ สมนึก ดงพระจันทร์ นาง ศศิธร จวนแจ้ง 201,334.50 26 ก.ย. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.ล.พ. 13 ก.ย. 2559
2 มทบ.36 31 ส.ค. 2559
3 สด.บ.ก. 31 ส.ค. 2559
4 สด.ส.ส. 31 ส.ค. 2559
5 กรม.ทพ.42 31 ส.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 อส.ทพ. ประวิทย์ บัวขาว นาง เจียว ดวงพิเกิด 201,573 มทบ.36 29 ก.ย. 2559
2 ร.อ. ประสาท ศรีทองสุข น.ส. อัญชลี ศรีทองสุข 201,054 มทบ.16 28 ก.ย. 2559
3 ร.ต. ประวิม ทองเครือมา นาง นุจรีย์ แสงแผน 201,059 มทบ.39 28 ก.ย. 2559
4 ร.ต. ไพบูลย์ เดชดำรง พ.อ. ชัยยุทธ เดชดำรง 201,060 มทบ.31 28 ก.ย. 2559
5 จ.ส.อ. สุรสิทธิ์ เขื่อนเพชร นาง อร่าม เขื่อนเพชร 201,059 มทบ.38 28 ก.ย. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ระยะเวลา 21 กรกฎาคม 2559 - 20 สิงหาคม 2559

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กรกฎาคม 2559 - สิงหาคม 2559

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 323 1,046 441,486 442,855 21 ก.ค.59
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,087 1,087
ถึงแก่กรรม 2 5 473 480
ถอนสภาพ - - 435 435
คืนสภาพ - - 293 293
ยอดยกไป ก.ย.59 321 1,041 441,958 443,320 ณ 20 ส.ค.59
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ก.ค. 59 จำนวน 442,855 ราย

ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ส.ค. 59 จำนวน 443,320 ราย

เพิ่มขึ้น 465 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn