กองทัพบก เปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก และการคืนสภาพสมาชิกที่ขาดสภาพการ เป็นสมาชิกเกินกว่า ๒ ปี เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๙ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ อ่านรายละเอียดในคำชี้แจงและประกาศ ทบ.
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนธันวาคม 2559

250 บาท
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนตุลาคม 2559 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนกันยายน 2559 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2559 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 2 พ.ย. 2559
2 สลก.ทบ. 2 พ.ย. 2559
3 กสค.สก.ทบ. 1 พ.ย. 2559
4 รร.กบ.ทบ. 29 ต.ค. 2559
5 สวพ.ทบ. 29 ต.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 ร.ต. ประดิษฐ์ พุ่มเจริญ พ.อ. ชัยภัทร พุ่มเจริญ 201,947.00 28 พ.ย. 2559
2 พ.อ. จินต์ สุนทรสีมะ นาง ชมนาท รังษิยาภา 202,222.00 25 พ.ย. 2559
3 จ.ส.ท. อาทิตย์ โพนเงิน นาง จันดี โพนเงิน 201,969.50 25 พ.ย. 2559
4 นาง ลำญวน ปลั่งกลาง ร.อ. กมล ปลั่งกลาง 201,968.50 25 พ.ย. 2559
5 นาย นัด ปล้ำกระโทก นาง หนูแดง ปล้ำกระโทก 201,762.00 25 พ.ย. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 3 พ.ย. 2559
2 สด.ป.ท. 2 พ.ย. 2559
3 สด.ร.บ. 1 พ.ย. 2559
4 สด.ป.ข. 1 พ.ย. 2559
5 มทบ.18 1 พ.ย. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 นาง ถนอม พรมมา จ.ส.อ. จิรโชติ พรมมา 201,831 ม.พัน.10 30 พ.ย. 2559
2 นาย สุพร บุญประเสริฐ นาง วิภา ชื่นมาลัย 201,617 คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. 30 พ.ย. 2559
3 นาง สุมนต์ ธรานันทวิทยา ร.ต. อุทิศ ธรานันทวิทยา 201,615 มทบ.33 30 พ.ย. 2559
4 นาง จันที กองศรี นาย เทพณรงค์ กองศรี 201,615 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 30 พ.ย. 2559
5 นาง จันทร์ดี แก้วกันไชย นาย มงคล แก้วกันไชย 201,617 พธ.ทบ. 30 พ.ย. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ระยะเวลา 21 กันยายน 2559 - 20 ตุลาคม 2559

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กันยายน 2559 - ตุลาคม 2559

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 319 1,038 442,590 443,947 21 ก.ย. 59
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,034 1,034
ถึงแก่กรรม 1 7 412 420
ถอนสภาพ - - 459 459
คืนสภาพ - - 337 337
ยอดยกไป พ.ย.59 318 1,031 443,090 444,439 ณ 20 ต.ค. 59
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ก.ย. 59 จำนวน 443,947 ราย
ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ต.ค. 59 จำนวน 444,439 ราย

เพิ่มขึ้น 492 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn