กองทัพบก เปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก และการคืนสภาพสมาชิกที่ขาดสภาพการ เป็นสมาชิกเกินกว่า ๒ ปี เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๙ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ อ่านรายละเอียดในคำชี้แจงและประกาศ ทบ.
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราค่าบำรุงศพ

ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2559

200 บาท
  • ประจำเดือนมกราคม 2559 เป็นเงิน 200
  • ประจำเดือนธันวาคม 2558 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนตุลาคม 2558 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนกันยายน 2558 เป็นเงิน 220

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 6 ม.ค. 2559
2 ขส.ทบ. 4 ม.ค. 2559
3 ยย.ทบ. 30 ธ.ค. 2558
4 สปช.ทบ. 30 ธ.ค. 2558
5 รอ. 30 ธ.ค. 2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 ร.ต.หญิง จินดา กระจกทอง น.ส. ดารารัตน์ กระจกทอง 199,180.50 27 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2559
2 จ.ส.อ. ดิเรก อิ่มจิตต์ พ.ต. สำเริง อิ่มจิตต์ 199,174.00 27 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2559
3 นาง สมปอง ช่างคิด นาย ประกิจ รางเริ่ม 199,187.00 27 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2559
4 นาย ลำพวน สอนเวช นาย ชนินทร์ สอนเวช 199,186.00 27 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2559
5 นาย บุญมี ปัดตาละโพธิ์ นาง วน ปัดตาละโพธิ์ 199,180.00 27 ม.ค. 2559 28 ม.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 11 ม.ค. 2559
2 กรม.ทพ.46 8 ม.ค. 2559
3 สด.น.ค. 30 ธ.ค. 2558
4 มทบ.36 30 ธ.ค. 2558
5 มทบ.43 30 ธ.ค. 2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. ยุทธ วาสนะตระกูล นาง มยุรี วาสนะตระกูล 199,017 มทบ.16 1 ก.พ. 2559
2 พ.ต. สุเมธ เรืองรุ่ง นาง ถุงเงิน เรืองรุ่ง 199,016 มทบ.13 1 ก.พ. 2559
3 พ.ต. ชิ้น ทิพกรณ์ นาย สุชาครีย์ ทิพกรณ์ 198,985 มทบ.36 1 ก.พ. 2559
4 ร.ท. พิพัฒน์ จิตร์โคกกรวด นาง อังคณา จิตร์โคกกรวด , นาง จิราภรณ์ จันทรมะโน 198,524 ร.23 พัน.4 1 ก.พ. 2559
5 ร.ต. นพดล วชิรเพชรปราณี นาง จงกล วชิรเพชรปราณี 198,761 ช.พัน.3 1 ก.พ. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มกราคม 2559 ระยะเวลา 21 ธันวาคม 2558 - 20 มกราคม 2559

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 337 1,104 437,288 438,729 21 ธ.ค. 58
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 672 672
ถึงแก่กรรม 1 9 390 400
ถอนสภาพ - - 634 634
คืนสภาพ - - 324 324
ยอดยกไป ก.พ. 59 336 1,095 437,260 438,691 ณ 20 ม.ค. 59
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ธ.ค. 58 จำนวน 438,729 ราย


ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ม.ค. 59 จำนวน 438,691 ราย


ลดลง 38 ราย

กำหนดการฌาปณกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn