”สายตรง ผบ.ทบ” 02-018-7330 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน สะท้อนความห่วงใยกำลังพล
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

240 บาท
  • ประจำเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สป. 14 ต.ค. 2563
2 พัน.นร.รร.ส.สส. 8 ต.ค. 2563
3 พัน.นร.รร..ขส.ขส.ทบ. 6 ต.ค. 2563
4 พัน.นร.รร.สพ.สพ.ทบ. 5 ต.ค. 2563
5 รร.สห.ทบ. 30 ก.ย. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.อ. ธรรมนูญ แก้วประเสริฐสม นาวาเอก อาชว แก้วประเสริฐสม 211,802.50 30 ต.ค. 2563
2 พ.อ. อำนาจ แย้มเกตุ นาง ดำรงค์ แย้มเกตุ 141,060.00 30 ต.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 70,710
3 พ.ท. วัฒน วงษ์ทิม นาง หอมหวล วงษ์ทิม 211,802.00 30 ต.ค. 2563
4 ร.ท. เพทาย เพราะสำเนียง นาง อำพร เพราะสำเนียง 211,560.00 30 ต.ค. 2563
5 ร.ท. สุรพล เมฆรัตน์ นาง จุฑารัตน์ เมฆรัตน์ 211,800.50 30 ต.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 15 ต.ค. 2563
2 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 1 ต.ค. 2563
3 สด.จว.ม.ส. 1 ต.ค. 2563
4 กรม ทพ.22 30 ก.ย. 2563
5 กรม ทพ.46 30 ก.ย. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. เสน่ห์ เพชรนา นาง สวาท เพชรนา 211,787 มทบ.39 27 ต.ค. 2563
2 ร.อ. บุญญเขต เกตุบุญญา จ.ส.อ. สำเริง เกตุนอก 110,000 มทบ.21 27 ต.ค. 2563
3 ร.อ. บุญญเขต เกตุบุญญา นาง วิภานันท์ วรศิลป์ 101,297 มทบ.21 27 ต.ค. 2563
4 ร.ต. นัด วงษ์คำ น.ส. ภัคฐิกานต์ ทรัพย์ไชวรกุล 61,075 มทบ.24 27 ต.ค. 2563
5 ร.ต. นัด วงษ์คำ นาง ปุณณภา วงษ์คำ 28,625 มทบ.24 27 ต.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ระยะเวลา 21 กันยายน 2563 - 20 ตุลาคม 2563

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กันยายน 2563 - ตุลาคม 2563

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 204 736 465,316 466,256 21 ก.ย. 63
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,041 1,041
ถึงแก่กรรม - 1 479 480
ถอนสภาพ - - 624 624
คืนสภาพ - - 310 310
ยอดยกไป พ.ย.63 204 735 465,564 466,503 ณ 20 ต.ค. 63


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ก.ย. 63 จำนวน 466,256 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ต.ค. 63 จำนวน 466,503 ราย      เพิ่มขึ้น      247      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ