กองทัพบก เปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก และการคืนสภาพสมาชิกที่ขาดสภาพการ เป็นสมาชิกเกินกว่า ๒ ปี เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๙ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ อ่านรายละเอียดในคำชี้แจงและประกาศ ทบ.
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนสิงหาคม 2559

250 บาท
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2559 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนเมษายน 2559 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนมีนาคม 2559 เป็นเงิน 230

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กสค.สก.ทบ. 1 มิ.ย. 2559
2 กง.ทหาร 1 มิ.ย. 2559
3 สลก.ทบ. 1 มิ.ย. 2559
4 สปช.ทบ. 31 พ.ค. 2559
5 รอ. 31 พ.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พล.อ. ไตรรงค์ อินทรทัต นาง มานวิภา อินทรทัต 200,627.00 12 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2559
2 พ.อ. ยงยศ มากบุญ นาง ประคอง มากบุญ 200,624.00 12 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2559
3 ร.ท. สำเภา หมื่นไกร ร.ต. ปิยะ หมื่นไกร 29,561.75 12 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2559
4 ร.ท. สำเภา หมื่นไกร นาง พรทิพย์ หมื่นไกร 171,061.75 12 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2559
5 นาย ประยูร แสงชัย นาย สุชาติ แสงชัย 130,600.00 12 ก.ค. 2559 13 ก.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กรม.ทพ.46 2 มิ.ย. 2559
2 มทบ.36 1 มิ.ย. 2559
3 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 1 มิ.ย. 2559
4 สด.ม.ค. 1 มิ.ย. 2559
5 สด.น.ฐ. 1 มิ.ย. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 อส.ทพ. วิสุทธิ์ บุญมามอญ น.ส. วิมลสิริ บุญมามอญ 173,910 ทพ.26 11 ก.ค. 2559
2 น.ส. เบญจวรรณ ปานมงคล พ.ท. ประภาส ปานมงคล 200,665 มทบ.32 11 ก.ค. 2559
3 นาง เอี่ยน เพนเทศ จ.ส.อ. สวัสดิ์ เพนเทศ 200,668 มทบ.15 11 ก.ค. 2559
4 นาย ชุน โสดวิลัย จ.ส.อ. ประเสริฐ โสดวิลัย 200,420 ศปภอ.ทบ.2 11 ก.ค. 2559
5 นาย วันที คำพรม ร.ท. ธนภัทร คำพรหมกุล 200,420 ร.13 พัน.2 11 ก.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ระยะเวลา 21 พฤษภาคม 2559 - 20 มิถุนายน 2559

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ พฤษภาคม 2559 - มิถุนายน 2559

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 329 1,059 440,492 441,880 21 พ.ค.59
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,076 1,076
ถึงแก่กรรม 3 6 491 500
ถอนสภาพ - - 496 496
คืนสภาพ - - 337 337
ยอดยกไป ก.ค.59 326 1,053 440,918 442,297 ณ 20 มิ.ย.59
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 พ.ค.59 จำนวน 441,880 ราย

ยอดสมาชิกเมื่อ 20 มิ.ย.59 จำนวน 442,297 ราย

เพิ่มขึ้น 417 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn