เบอร์ติดต่อ กฌป.สก.ทบ. ตู้กลาง 02-6547400 , สื่อสาร 98738,98787,98847,98849,98858,98868 ต่อเบอร์ภายใน.......
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนมกราคม 2560

240 บาท
  • ประจำเดือนธันวาคม 2559 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนตุลาคม 2559 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนกันยายน 2559 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2559 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 2 ธ.ค. 2559
2 กง.กห. 1 ธ.ค. 2559
3 กสค.สก.ทบ. 1 ธ.ค. 2559
4 สลก.ทบ. 1 ธ.ค. 2559
5 สวพ.ทบ. 30 พ.ย. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ต. ประภัสร์ วรพิสิษฐ์ พ.อ.หญิง อรทิพ วรพิสิษฐ์ 202,164.00 10 ม.ค. 2560
2 พ.ท. ยุทธนา กิจนุสนธิ์ น.ส. ทรรศนันทน์ กิจนุสนธิ์ 162,159.50 10 ม.ค. 2560 หักเงินยืม 40,000
3 ร.ต. สัมพันธ์ พลอยเจริญ นาง บัวขาว พลอยเจริญ 160,515.50 10 ม.ค. 2560 หักเงินยืม 40,000
4 จ.ส.อ. บุญเรือง จุลวรรณ์ น.ส. นัยนา อ่อนศรี 202,155.50 10 ม.ค. 2560
5 นาง เฉลิมศรี มาลัยรัตน์ ร.ต. สุมะโน มาลัยรัตน์ 112,277.00 10 ม.ค. 2560 หักเงินยืม 40,000 และ 49,909
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 8 ธ.ค. 2559
2 สด.น.ภ. 2 ธ.ค. 2559
3 สด.น.ค. 2 ธ.ค. 2559
4 กรม.ทพ.22 2 ธ.ค. 2559
5 สด.ม.ค. 1 ธ.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ต. สมดุลย์ พรรณา นาง จันทร์วัง พรรณา 202,187 มทบ.36 12 ม.ค. 2560
2 ร.ต. พร้อม ดัชถุยาวัตร ร.ต. แอ๊ด ธรรมกิจ 202,197 มทบ.28 12 ม.ค. 2560
3 จ.ส.อ. สมนึก วงษ์สัมฤทธิ์ นาง เกษร วงษ์สัมฤทธิ์ 201,943 มทบ.18 12 ม.ค. 2560
4 จ.ส.อ. ชูชีพ เพาะชม นาง ทองใคร มะลิขจร 201,968 มทบ.29 12 ม.ค. 2560
5 ด.ต. บุญมี ยศไกร จ.ส.อ. อนุศักดิ์ ยศไกร 198,660 ม.พัน.11 รอ. 12 ม.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ระยะเวลา 21 พฤศจิกายน 2559 - 20 ธันวาคม 2559

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ พฤศจิกายน 2559 - ธันวาคม 2559

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 314 1,024 443,470 444,808 21 พ.ย. 59
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,070 1,070
ถึงแก่กรรม 2 6 472 480
ถอนสภาพ - - 418 418
คืนสภาพ - - 366 366
ยอดยกไป ม.ค.60 312 1,018 444,016 445,346 ณ 20 ธ.ค. 59
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 พ.ย. 59 จำนวน 444,808 ราย


ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ธ.ค. 59 จำนวน 445,346 รายเพิ่มขึ้น 538 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn