กองทัพบก เปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก และการคืนสภาพสมาชิกที่ขาดสภาพการ เป็นสมาชิกเกินกว่า ๒ ปี เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๙ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ อ่านรายละเอียดในคำชี้แจงและประกาศ ทบ.
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนมิถุนายน 2559

250 บาท
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนเมษายน 2559 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนมีนาคม 2559 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 200
  • ประจำเดือนมกราคม 2559 เป็นเงิน 200

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 ขส.ทบ. 7 มี.ค. 2559
2 รร.กบ.ทบ. 4 มี.ค. 2559
3 กง.ทหาร 2 มี.ค. 2559
4 กสค.สก.ทบ. 1 มี.ค. 2559
5 รพ.รร.6 1 มี.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 น.ส. ช่อจันทร์ สุนทราณฑ์ น.อ.หญิง มณีรัตน์ คลังพลอย 147,893.00 12 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559 หักเงินยืม 52,649
2 นาย วิรัตน์ วรเดช พ.อ. พสิษฐ์ พัดเจริญ 200,551.50 12 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559
3 นาง อนงค์ เครือนาคพันธ์ ร.ต. ปรีชา เครือนาคพันธ์ 200,552.00 12 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559
4 นาย จำลอง เขียวแก้ว จ.ส.อ.หญิง วราภรณ์ เขียวแก้ว 200,761.50 12 พ.ค. 2559 13 พ.ค. 2559
5 พล.อ. ประเสริฐ พรรคเจริญ น.ส. พักตร์ศจี พรรคเจริญ 186,198.00 4 พ.ค. 2559 9 พ.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กรม.ทพ.46 8 มี.ค. 2559
2 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 4 มี.ค. 2559
3 มทบ.27 1 มี.ค. 2559
4 สด.น.บ. 1 มี.ค. 2559
5 มทบ.21 29 ก.พ. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ต. วิศิษฎ์ ชัยมี นาง ไพรวัลย์ ชัยมี 200,470 มทบ.27 28 เม.ย. 2559
2 จ.ส.อ. เชิดศักดิ์ ปานมั่น นาง ปัทมา ปานมั่น 200,470 มทบ.35 28 เม.ย. 2559
3 จ.ส.อ. ดำรงค์ยศ ยิ้มเสมียน ร.ต. อดุลวิทย์ ยิ้มเสมียน 200,471 มทบ.35 28 เม.ย. 2559
4 ส.อ. ศักดิ์นรินทร์ ประสีระตา นาง พุทธา ฆ้องเม็ง 200,471 พล.ร.6 28 เม.ย. 2559
5 นาง สมจิตร ทองชัย จ.ส.อ. วีระ ทองชัย 200,473 มทบ.22 28 เม.ย. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน เมษายน 2559 ระยะเวลา 21 มีนาคม 2559 - 20 เมษายน 2559

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มีนาคม 2559 - เมษายน 2559

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 331 1,076 440,054 441,461 21 มี.ค. 59
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,101 1,101
ถึงแก่กรรม 1 10 449 460
ถอนสภาพ - - 385 385
คืนสภาพ - - 325 325
ยอดยกไป พ.ค.59 330 1,066 440,646 442,042 ณ 20 เม.ย. 59
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 มี.ค. 59 จำนวน 441,461 ราย

ยอดสมาชิกเมื่อ 20 เม.ย. 59 จำนวน 442,042 ราย

เพิ่มขึ้น 581 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn