เบอร์ติดต่อ กฌป.สก.ทบ. ตู้กลาง 02-6547400 , สื่อสาร 98738,98787,98847,98849,98858,98868 ต่อเบอร์ภายใน.......
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนสิงหาคม 2560

220 บาท
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 200
  • ประจำเดือนเมษายน 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนมีนาคม 2560 เป็นเงิน 210

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 3 ก.ค. 2560
2 กสค.สก.ทบ. 3 ก.ค. 2560
3 สวพ.ทบ. 30 มิ.ย. 2560
4 กรจ.มทบ.11 30 มิ.ย. 2560
5 สปช.ทบ. 30 มิ.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 ร.ต. บูรณพงศ์ สุทเธนทร์ นาง ลมัย สุทเธนทร์ 163,505.50 10 ส.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
2 นาง มานะ คงอุดม นาย เบญจพล คงอุดม 203,506.50 10 ส.ค. 2560
3 ร.ท. แผ้ว ช้างขวัญยืน นาย ชาติชาย ช้างขวัญยืน 203,538.00 7 ส.ค. 2560
4 ร.ต. บุญช่วย รัตนสุต นาย อภิศร รัตนสุต 203,534.50 7 ส.ค. 2560
5 จ.ส.อ. บุญเลิศ คงแสง นาง รุ่งราตรี คงแสง 203,537.00 7 ส.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กรม.ทพ.22 5 ก.ค. 2560
2 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 4 ก.ค. 2560
3 สด.น.ภ. 3 ก.ค. 2560
4 สด.ส.บ. 3 ก.ค. 2560
5 มทบ.46 30 มิ.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ต. คำเพชร แก้วกาหลง นาง สุวรรณี แก้วกาหลง 203,560 มทบ.14 9 ส.ค. 2560
2 นาย คำ คำยันต์ นาง วิไลภรณ์ ยืนสุข 203,555 มทบ.38 9 ส.ค. 2560
3 นาง กรรณิการ์ ดีวิเศษ จ.ส.ต. ชาญชัย ดีวิเศษ 203,560 มทบ.21 9 ส.ค. 2560
4 นาย ขุนทอง ศรีสวัสดิ์ จ.ส.อ. วุฒิชาติ ศรีสวัสดิ์ 203,309 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 9 ส.ค. 2560
5 นาง คำมี นิลเลิศ จ.ส.อ. อุบล นิลเลิศ 203,559 พัน.ซบร.23 บชร.3 9 ส.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ระยะเวลา 21 มิถุนายน 2560 - 20 กรกฎาคม 2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มิถุนายน 2560 - กรกฎาคม 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 296 964 446,606 447,866 21 มิ.ย. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,067 1,067
ถึงแก่กรรม 3 4 433 440
ถอนสภาพ - - 442 442
คืนสภาพ - - 216 216
ยอดยกไป ส.ค. 6 293 960 447,014 448,267 ณ 20 ก.ค. 60
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 มิ.ย. 60 จำนวน 447,866 ราย


ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ก.ค. 60 จำนวน 448,267 รายเพิ่มขึ้น 401 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn