กองทัพบก เปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก และการคืนสภาพสมาชิกที่ขาดสภาพการ เป็นสมาชิกเกินกว่า ๒ ปี เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๙ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ อ่านรายละเอียดในคำชี้แจงและประกาศ ทบ.
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

250 บาท
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2559 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนเมษายน 2559 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนมีนาคม 2559 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 200

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 นทพ.กง.ทหาร 11 พ.ค. 2559
2 กง.ทหาร 3 พ.ค. 2559
3 สลก.ทบ. 3 พ.ค. 2559
4 สธน.ทบ. 29 เม.ย. 2559
5 กรจ.มทบ.11 29 เม.ย. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 จ.ส.อ. มังกร บานฤทัย นาง สองเมือง บานฤทัย 139,997.00 21 มิ.ย. 2559 22 มิ.ย. 2559
2 จ.ส.อ. มังกร บานฤทัย นาง ทิพย์ บานฤทัย 60,139.50 21 มิ.ย. 2559 22 มิ.ย. 2559
3 นาง ฉลอง พันธุ์น้อย นาง เฉลิมพันธ์ ชอบสุข 200,367.00 21 มิ.ย. 2559 22 มิ.ย. 2559
4 นาง ละมัย ศรีนวลดี พล.ต. วรวุฒิ ศรีนวลดี 200,365.50 21 มิ.ย. 2559 22 มิ.ย. 2559
5 นาง เลื่อม กลิ่นมาลา จ.ส.อ. ประเสริฐ กลิ่นมาลา 200,366.00 21 มิ.ย. 2559 22 มิ.ย. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 รร.นส.ทบ. 9 พ.ค. 2559
2 กรม.ทพ.46 4 พ.ค. 2559
3 ศร. 4 พ.ค. 2559
4 กรม.ทพ.42 4 พ.ค. 2559
5 สด.ม.ค. 3 พ.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ท. นิพนธ์ พรหมบุตร นาง อัมพร พรหมบุตร 200,205 ป.พัน.6 14 มิ.ย. 2559
2 ร.ต. ขัตติยวัตร ทองงามขำ นาง บุญมี ทองงามขำ , น.ส. ปภาดา ทองงามขำ , น.ส. วัชรีพร ทองงามขำ 200,441 มทบ.34 14 มิ.ย. 2559
3 จ.ส.อ. ศิริชัย พรรณสังข์ น.ส. ธัญญารัตน์ พรรณสังข์ 200,200 รร.นส.ทบ. 14 มิ.ย. 2559
4 จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ ปิตะแสง นาง ลำพูน ปิตะแสง , นาง ช่อง ปิตะแสง 199,971 ป.3 14 มิ.ย. 2559
5 จ.ส.อ. อำนวย แห่งเจริญ นาง วิมล แห่งเจริญ , นาย นันทพล แห่งเจริญ 200,394 ปตอ.พัน.3 14 มิ.ย. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ระยะเวลา 21 เมษายน 2559 - 20 พฤษภาคม 2559

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ เมษายน 2559 - พฤษภาคม 2559

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 330 1,066 440,646 442,042 21 เม.ย. 59
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 636 636
ถึงแก่กรรม 1 7 492 500
ถอนสภาพ - - 560 560
คืนสภาพ - - 262 262
ยอดยกไป มิ.ย.59 329 1,059 440,492 441,880 ณ 20 พ.ค. 59
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 เม.ย.59 จำนวน 442,042 ราย

ยอดสมาชิกเมื่อ 20 พ.ค.59 จำนวน 441,880 ราย

ลดลง 162 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn