พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay และระบบ iOS สามารถ Download ได้แล้วที่ App Store โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนธันวาคม 2561

260 บาท
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนตุลาคม 2561 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนกันยายน 2561 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 31 ต.ค. 2561
2 กรจ.มทบ.11 31 ต.ค. 2561
3 สง.ปรมน.ทบ. 31 ต.ค. 2561
4 สด.ก.ท. 30 ต.ค. 2561
5 วพม. 30 ต.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ท. ศศิมิตร เทียนเพ็ง นาย กฤดาการ เทียนเพ็ง 143,690.50 22 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 63,523
2 พ.ต. ธงชัย ไพศาลเวชกรรม นาง ออมจิต เพฑวณิช 207,216.00 22 พ.ย. 2561
3 พลเรือตรีหญิง ฐิติวรรณ กาญจนโยธิน พลอากาศตรี วิวิตต์ กาญจนโยธิน 149,896.00 22 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 57,317
4 ร.ต. ผล ไชคำพา น.ส. พัชรี ไชคำพา 207,215.00 22 พ.ย. 2561
5 ร.ต. สถาพร คงสงค์ น.ส. จริยาภรณ์ คงสงค์ 207,222.00 22 พ.ย. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.ม.ค. 29 ต.ค. 2561
2 รร.จปร. 29 ต.ค. 2561
3 มทบ.26 29 ต.ค. 2561
4 สด.ช.บ. 29 ต.ค. 2561
5 สด.ภ.ก. 29 ต.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. อุดม ธรสินธุ์ นาย อดิศร ธรสินธุ์ 10,790 มทบ.41 29 พ.ย. 2561
2 พ.อ. อุดม ธรสินธุ์ นาย สักรินทร์ ธรสินธุ์ 160,790 มทบ.41 29 พ.ย. 2561
3 พ.อ. อุดม ธรสินธุ์ นาง รังษิณี คอทอง 10,790 มทบ.41 29 พ.ย. 2561
4 พ.อ. อุดม ธรสินธุ์ นาย พฤฒิรัตน์ ธรสินธุ์ 10,790 มทบ.41 29 พ.ย. 2561
5 พ.ท. ไพโรจน์ เปล่งศรี นาง เจือจันทน์ ญาติสมบูรณ์ 174,726 สง.สด.จว.ช.ย. 29 พ.ย. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ระยะเวลา 21 กันยายน 2561 - 20 ตุลาคม 2561

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กันยายน 2561 - ตุลาคม 2561

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 256 875 455,404 456,535 21 ก.ย. 61
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 910 910
ถึงแก่กรรม 2 6 492 500
ถอนสภาพ - - 586 586
คืนสภาพ - - 232 232
ยอดยกไป พ.ย.61 254 869 455,468 456,591 ณ 20 ต.ค. 61


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ก.ย. 61 จำนวน 456,535 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ต.ค. 61 จำนวน 456,591 ราย      เพิ่มขึ้น      56      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn