กองทัพบก เปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก และการคืนสภาพสมาชิกที่ขาดสภาพการ เป็นสมาชิกเกินกว่า ๒ ปี เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๙ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ อ่านรายละเอียดในคำชี้แจงและประกาศ ทบ.
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

230 บาท
  • ประจำเดือนเมษายน 2559 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนมีนาคม 2559 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 200
  • ประจำเดือนมกราคม 2559 เป็นเงิน 200
  • ประจำเดือนธันวาคม 2558 เป็นเงิน 230

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 ขส.ทบ. 7 มี.ค. 2559
2 รร.กบ.ทบ. 4 มี.ค. 2559
3 กง.ทหาร 2 มี.ค. 2559
4 กสค.สก.ทบ. 1 มี.ค. 2559
5 รพ.รร.6 1 มี.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 นาง ละเมียด ไทรแก้ว พ.ต. ไพบูลย์ ไข่แสงศรี 200,469.00 26 เม.ย. 2559 27 เม.ย. 2559
2 นาง ศรีพระจันทร์ แย้มบุบผา จ.ส.อ. จำเนียร แย้มบุบผา 160,690.50 26 เม.ย. 2559 27 เม.ย. 2559 หักเงินยืม 40,000
3 นาย ฟอง สวัสดิ์สุข นาง ผกากรอง ศกุนตนาค 200,440.50 26 เม.ย. 2559 27 เม.ย. 2559
4 นาย ชาลี พรรษา ส.อ. ไพบูลย์ พรรษา 194,598.00 26 เม.ย. 2559 27 เม.ย. 2559
5 นาย เฉลียว ภู่ระหงษ์ จ.ส.ต. ธวัชชัย ยมนา 200,667.50 26 เม.ย. 2559 27 เม.ย. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กรม.ทพ.46 8 มี.ค. 2559
2 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 4 มี.ค. 2559
3 มทบ.27 1 มี.ค. 2559
4 สด.น.บ. 1 มี.ค. 2559
5 มทบ.21 29 ก.พ. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ต. เฉลิม สนใจ นาง อรวิน สนใจ 200,081 มทบ.19 19 เม.ย. 2559
2 ร.ต. กมล ชาติป่าสัก พ.ต.ท. ประมาณ ชาติป่าสัก , น.ส. จุฬารัตน์ เจริญยิ่ง 200,298 มทบ.36 19 เม.ย. 2559
3 ร.ต. หทัย พลจันทร์ นาง รุ่งอรุณ อินทรโยธา 200,094 มทบ.16 19 เม.ย. 2559
4 ร.ต. เอกราช ทองเรือง นาง น้อย ทองเรือง 200,334 มทบ.21 19 เม.ย. 2559
5 ร.ต. บุญเลิศ กิตติศักดิ์ชัย น.ส. อุษา กิตติศักดิ์ชัย 200,334 มทบ.21 19 เม.ย. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มีนาคม 2559 ระยะเวลา 21 กุมภาพันธ์ 2559 - 20 มีนาคม 2559

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2559 - มีนาคม 2559

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 333 1,090 438,310 439,733 21 ก.พ. 59
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 2,209 2,209
ถึงแก่กรรม 2 14 444 460
ถอนสภาพ - - 557 557
คืนสภาพ - - 536 536
ยอดยกไป เม.ย.59 331 1,076 440,054 441,461 ณ 20 ก.พ. 59
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ก.พ. 59 จำนวน 439,733 ราย


ยอดสมาชิกเมื่อ 20 มี.ค. 59 จำนวน 441,461 ราย


เพิ่มขึ้น 1,728 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn