กองทัพบก เปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก และการคืนสภาพสมาชิกที่ขาดสภาพการ เป็นสมาชิกเกินกว่า ๒ ปี เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๙ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ อ่านรายละเอียดในคำชี้แจงและประกาศ ทบ.
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

210 บาท
  • ประจำเดือนตุลาคม 2559 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนกันยายน 2559 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2559 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2559 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 2 ก.ย. 2559
2 รร.กบ.ทบ. 31 ส.ค. 2559
3 สวพ.ทบ. 31 ส.ค. 2559
4 สส. 31 ส.ค. 2559
5 สปช.ทบ. 31 ส.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 นาย เปรื่อง บุตตะ ร.ต. ประวิทย์ บุตตะ 201,372.00 26 ต.ค. 2559
2 นาง โนรี ช่างเกวียน น.ส. ศิริพร ช่างเกวียน 201,371.50 26 ต.ค. 2559
3 นาง ฉวี พิณยาส ร.ต. ลือชัย พิณยาส 201,372.50 26 ต.ค. 2559
4 ร.ต. อานุภาพ ทรงมณี น.ส. มนัญญา ทรงมณี 161,379.50 21 ต.ค. 2559 หักเงินยืม 40,000
5 จ.ส.อ. กมล ไตรยวุฒิ น.ส. อรัญญา ไตรยวุฒิ 201,375.50 21 ต.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.ล.พ. 13 ก.ย. 2559
2 มทบ.36 31 ส.ค. 2559
3 สด.บ.ก. 31 ส.ค. 2559
4 สด.ส.ส. 31 ส.ค. 2559
5 กรม.ทพ.42 31 ส.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ต. อำคา เสวาภพ นาง วาสนา เสวาภพ 201,410 ป.6 25 ต.ค. 2559
2 ร.ต. เขียน เพชรประดับวงศ์ นาง ทองอยู่ เพชรประดับวงศ์ 201,409 มทบ.21 25 ต.ค. 2559
3 ร.ต. ไพบูลย์ กุมลาชัย นาง อมรรัตน์ กุมลาชัย 201,409 มทบ.21 25 ต.ค. 2559
4 ร.ต. บุญธรรม ฟังเสนาะ ร.อ.หญิง ธารินี ฟังเสนาะ 201,411 มทบ.39 25 ต.ค. 2559
5 จ.ส.อ. ดวงดาว บุญมี นาง วงเดือน คำแดงสุข , นาง อำนวย บุญมี 200,673 รร.ม.ศม. 25 ต.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน กันยายน 2559 ระยะเวลา 21 สิงหาคม 2559 - 20 กันยายน 2559

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ สิงหาคม 2559 - กันยายน 2559

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 321 1,041 441,958 443,320 21 ส.ค. 59
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,462 1,462
ถึงแก่กรรม 2 3 475 480
ถอนสภาพ - - 630 630
คืนสภาพ - - 275 275
ยอดยกไป ต.ค.59 319 1,038 442,590 443,947 ณ 20 ก.ย. 59
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ส.ค. 59 จำนวน 443,320 ราย
ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ก.ย. 59 จำนวน 443,947 ราย


เพิ่มขึ้น 627 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn