กองทัพบก เปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก และการคืนสภาพสมาชิกที่ขาดสภาพการ เป็นสมาชิกเกินกว่า ๒ ปี เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๙ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ อ่านรายละเอียดในคำชี้แจงและประกาศ ทบ.
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนกันยายน 2559

240 บาท
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2559 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2559 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนเมษายน 2559 เป็นเงิน 230

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สวพ.ทบ. 4 ส.ค. 2559
2 กง.ทหาร 2 ส.ค. 2559
3 รร.กบ.ทบ. 2 ส.ค. 2559
4 สปช.ทบ. 29 ก.ค. 2559
5 รอ. 29 ก.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ท. ชาญชัย ศรีทองสุข สก.ทบ. (พ.ท. สิน ใจหาญ) 200,837.50 23 ส.ค. 2559
2 พ.ท. บรรจง ชัยงาม จ.ส.อ. มนูญศักดิ์ ชัยงาม 200,832.50 23 ส.ค. 2559
3 ร.ต. เอนก จันทร์รุ่ง นาง ประไพ จันทร์รุ่ง 201,028.50 23 ส.ค. 2559
4 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ศรีแป๊ะบัว นาง อุดมลักษณ์ ศรีแป๊ะบัว 200,829.00 23 ส.ค. 2559
5 นาย สุชิน สุขสะอาด น.ส. บุญชื่น สุขสะอาด 201,279.00 23 ส.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 3 ส.ค. 2559
2 กรม.ทพ.46 3 ส.ค. 2559
3 สด.ข.ก. 1 ส.ค. 2559
4 กรม.ทพ.42 29 ก.ค. 2559
5 มทบ.39 29 ก.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ต. สุเทพ พรพ่วง นาง เครือวัลย์ พรพ่วง , นาง บุญส่ง เหลี่ยมไพโรจน์ 200,857 มทบ.33 24 ส.ค. 2559
2 ร.อ. กฤศณัฎฐ์ พันสาย นาง ชลภัสสรณ์ พันสาย , นาย พันธ์ พันสาย 200,859 ป.พัน.106 24 ส.ค. 2559
3 ร.ต. สมนึก สิงห์ตุ้ย นาง กชพรรณ สิงห์ตุ้ย 200,855 มทบ.13 24 ส.ค. 2559
4 ร.ต. สำอางค์ สีจาง น.ส. กนกกาญจน์ นันทวงศ์ 200,856 สด.จว.พ.จ. 24 ส.ค. 2559
5 จ.ส.อ. สุชาติ เสภา นาง มณี เสภา 200,850 ม.พัน.9 24 ส.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ระยะเวลา 21 มิถุนายน 2559 - 20 กรกฎาคม 2559

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มิถุนายน 2559 - กรกฎาคม 2559

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 326 1,053 440,918 442,297 21 มิ.ย. 59
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,252 1,252
ถึงแก่กรรม 3 7 490 500
ถอนสภาพ - - 426 426
คืนสภาพ - - 232 232
ยอดยกไป ส.ค.59 323 1,046 441,486 442,855 ณ 20 ก.ค. 59
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 มิ.ย. 59 จำนวน 442,297 ราย

ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ก.ค. 59 จำนวน 442,855 ราย

เพิ่มขึ้น 558 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn