พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay และระบบ iOS สามารถ Download ได้แล้วที่ App Store โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนมกราคม 2562

230 บาท
  • ประจำเดือนธันวาคม 2561 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนตุลาคม 2561 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนกันยายน 2561 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เป็นเงิน 230

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 31 ต.ค. 2561
2 กรจ.มทบ.11 31 ต.ค. 2561
3 สง.ปรมน.ทบ. 31 ต.ค. 2561
4 สด.ก.ท. 30 ต.ค. 2561
5 วพม. 30 ต.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. ยงสุวัฒน์ ไวทยะบูรณ์ นาง รินทร์มณีประภา ไวทยะบูรณ์ 110,785.50 25 ธ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 96,569
2 พ.อ.หญิง จำนงค์ พิริยะโยธิน นาง วรรพัชร กะบะทอง 207,341.00 25 ธ.ค. 2561
3 พ.ท. วิทยา ขวัญเมือง นาง สถาพร ขวัญเมือง 197,017.50 25 ธ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,829
4 พ.ท. วัลลภ กุลวัฒน์ น.ส. สุชาดา กุลวัฒน์ 157,100.00 25 ธ.ค. 2561
5 พ.ท. วัลลภ กุลวัฒน์ น.ส. ปานทิพย์ กุลวัฒน์ 50,266.00 25 ธ.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 ม.พัน.22 ศม. 12 พ.ย. 2561
2 มทบ.27 1 พ.ย. 2561
3 รพ.ค่ายสุรนารี 31 ต.ค. 2561
4 มทบ.210 31 ต.ค. 2561
5 มทบ.34 31 ต.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. เสถียร รอดประดิษฐ์ นาง พยอม รอดประดิษฐ์ 178,693 มทบ.41 26 ธ.ค. 2561
2 พ.อ. เสถียร รอดประดิษฐ์ น.ส. ปฐมาพร รอดประดิษฐ์ 28,693 มทบ.41 26 ธ.ค. 2561
3 พ.ท. เสงี่ยม ตรีกลาง นาง บุญสม ตรีกลาง 207,370 มทบ.21 26 ธ.ค. 2561
4 พ.ท. มานพ แก่นคำ นาง ภัทรินทร์ แก่นคำ 130,500 ศฝ.นศท.มทบ.23 26 ธ.ค. 2561
5 พ.ท. มานพ แก่นคำ นาง พิกุล แก่นคำ 76,869 ศฝ.นศท.มทบ.23 26 ธ.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ระยะเวลา 21 พฤศจิกายน 2561 - 20 ธันวาคม 2561

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ พฤศจิกายน 2561 - ธันวาคม 2561

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 252 866 455,764 456,882 21 พ.ย.61
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 690 690
ถึงแก่กรรม 4 6 450 460
ถอนสภาพ - - 470 470
คืนสภาพ - - 230 230
ยอดยกไป ม.ค. 62 248 860 455,764 456,872 ณ 20 ธ.ค. 61


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 พ.ย. 61 จำนวน 456,882 ราย
ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ธ.ค. 61 จำนวน 456,872 ราย      ลดลง      10      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn