เบอร์ติดต่อ กฌป.สก.ทบ. ตู้กลาง 02-6547400 , สื่อสาร 98738,98787,98847,98849,98858,98868 ต่อเบอร์ภายใน.......
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนสิงหาคม 2560

220 บาท
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 200
  • ประจำเดือนเมษายน 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนมีนาคม 2560 เป็นเงิน 210

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 3 ก.ค. 2560
2 กสค.สก.ทบ. 3 ก.ค. 2560
3 สวพ.ทบ. 30 มิ.ย. 2560
4 กรจ.มทบ.11 30 มิ.ย. 2560
5 สปช.ทบ. 30 มิ.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 ร.ต. สนาม เกิดผล น.ส. นันทนาพร เกิดผล 202,608.00 21 ก.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 594
2 นาวาเอก วิเชียร ตะโนดแก้ว นาง อุไรวรรณ ตะโนดแก้ว 203,202.50 21 ก.ค. 2560
3 นาง วิมล วรรณสาคร ร.ต. เกรียงศักดิ์ วรรณสาคร 203,194.00 21 ก.ค. 2560
4 นาย วิเชียร พากเพียร จ.ส.อ. พิชิต พากเพียร 203,194.50 21 ก.ค. 2560
5 นาง ผิวพรรณ อินทรฉิม พลตรี โสภิต อินทรฉิม 203,457.00 21 ก.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กรม.ทพ.22 5 ก.ค. 2560
2 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 4 ก.ค. 2560
3 สด.น.ภ. 3 ก.ค. 2560
4 สด.ส.บ. 3 ก.ค. 2560
5 มทบ.46 30 มิ.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 จ.ส.อ. เรืองฤทธิ์ โรมเมือง นาง ดารา โรมเมือง 203,225 ม.7 พัน.8 24 ก.ค. 2560
2 นาย ช่วย ไพรศรี พ.ท. ประชุม ไพรศรี 203,224 มทบ.39 24 ก.ค. 2560
3 นาย วันชาติ ชาติรักษา จ.ส.อ.หญิง ชลธิชา ชาติรักษา 203,225 มทบ.39 24 ก.ค. 2560
4 นาง มูล อินต๊ะเนตร ร.ต. บัญชา อินต๊ะเนตร 203,227 มทบ.34 24 ก.ค. 2560
5 นาง สำอางค์ ผ่องใส นาง สุพัตรา ยอดบุตร 203,227 มทบ.25 24 ก.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ระยะเวลา 21 พฤษภาคม 2560 - 20 มิถุนายน 2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 - มิถุนายน 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 300 971 446,598 447,869 21 พ.ค. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 636 636
ถึงแก่กรรม 4 7 489 500
ถอนสภาพ - - 377 377
คืนสภาพ - - 238 238
ยอดยกไป ก.ค.60 296 964 446,606 447,866 ณ 20 มิ.ย. 60
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 พ.ค. 60 จำนวน 447,869 ราย


ยอดสมาชิกเมื่อ 20 มิ.ย. 60 จำนวน 447,866 รายลดลง 3 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn