เบอร์ติดต่อ กฌป.สก.ทบ. ตู้กลาง 02-6547400 , สื่อสาร 98738,98787,98847,98849,98858,98868 ต่อเบอร์ภายใน.......
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนตุลาคม 2560

240 บาท
  • ประจำเดือนกันยายน 2560 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 200

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 3 ส.ค. 2560
2 กสค.สก.ทบ. 1 ส.ค. 2560
3 สวพ.ทบ. 31 ก.ค. 2560
4 กรส.สก.ทบ. 31 ก.ค. 2560
5 กรจ.มทบ.11 31 ก.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.ต. ปรีชา อย่ามีภัย นาง มยุรี อย่ามีภัย 84,000.00 14 ก.ย. 2560
2 พ.ต. ปรีชา อย่ามีภัย นาง ชลอ อย่ามีภัย 59,966.00 14 ก.ย. 2560
3 พ.ต. ปรีชา อย่ามีภัย จ.ส.อ. ฉัตรชัย อย่ามีภัย 59,966.00 14 ก.ย. 2560
4 ร.ท. จิรวัฒน์ ธนาภาถาวร น.ส. นันทนา จอกถาวร 203,931.50 14 ก.ย. 2560
5 จ.ส.อ. บุญเลิศ จรรยา นาย สุริยันต์ จรรยา 203,930.50 14 ก.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กรม.ทพ.46 7 ส.ค. 2560
2 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 3 ส.ค. 2560
3 กรม.ทพ.22 1 ส.ค. 2560
4 สด.น.ภ. 1 ส.ค. 2560
5 มทบ.24 31 ก.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ท. จำเนียร ไชยวงษ์ นาง กนกเนตร โสภณ 203,958 มทบ.31 18 ก.ย. 2560
2 ร.ต. บำรุง สุขม่วง นาง เล็ก สุขม่วง , นาง ดวงทิพย์ ชื่นจิตร์ , นาย พลรบ สุขม่วง 203,713 มทบ.31 18 ก.ย. 2560
3 ร.ต. จตุพล แก้วเกิดมี น.ส. พรศรี พลีดี 203,938 มทบ.310 18 ก.ย. 2560
4 จ.ส.อ. ดำเนิน ช่างวัด น.ส. ทองขาว บุษดีวงค์ 203,939 ป.2 พัน.12 รอ. 18 ก.ย. 2560
5 อส.ทพ. อำพล ฉันทกุลถาวร นาย พะจุวา ฉันทกุลถาวร , ด.ช. ณัฐกิตติ์ ฉันทกุลถาวร 203,716 กรม ทพ.33 18 ก.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ระยะเวลา 21 กรกฎาคม 2560 - 20 สิงหาคม 2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กรกฎาคม 2560 - สิงหาคม 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 293 960 447,014 448,267 21 ก.ค. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,650 1,650
ถึงแก่กรรม 1 3 416 420
ถอนสภาพ - - 466 466
คืนสภาพ - - 250 250
ยอดยกไป ก.ย.60 292 957 448,032 449,281 ณ 20 ส.ค. 60
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ก.ค. 60 จำนวน 448,267 ราย


ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ส.ค. 60 จำนวน 449,281 ราย


เพิ่มขึ้น 1,014 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn