พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay และระบบ iOS สามารถ Download ได้แล้วที่ App Store โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนตุลาคม 2561

260 บาท
  • ประจำเดือนกันยายน 2561 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 210

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 31 ก.ค. 2561
2 กรจ.มทบ.11 31 ก.ค. 2561
3 รพ.รร.6 31 ก.ค. 2561
4 สสน.บก.ทบ. 31 ก.ค. 2561
5 พธ.ทบ. 28 ก.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 ร.ท. ชนก ชมะโชติ จ.ส.อ. พันเลิศ ชมะโชติ 207,064.00 23 ส.ค. 2561
2 ร.ต. ดำรงค์ หม่อมพ่อนุช นาง ประนอม หม่อมพ่อนุช 195,558.00 23 ส.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,493
3 ส.อ. จวน ฉิมวัย นาง จินตนา ทองมิตร 207,052.00 23 ส.ค. 2561
4 นาง ทองปลิว นกเจริญ นาย ประพัฒน์ นกเจริญ 207,051.50 23 ส.ค. 2561
5 นาง อารมณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา พ.ท.ม.ล. กิตติเกษม เกษมสันต์ 167,069.50 23 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 ม.พัน.2 ศม. 14 ส.ค. 2561
2 กรม.ทพ.46 6 ส.ค. 2561
3 สด.ป.ท. 1 ส.ค. 2561
4 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 1 ส.ค. 2561
5 สด.ป.ข. 1 ส.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 นาง กอง ปราณี จ.ส.อ. ปฎิการ ฉัตรศรี 207,102 สง.สด.จว.ม.ค. 6 ก.ย. 2561
2 นาง ลำปาง เป้าทอง จ.ส.อ. ดวงดี เป้าทอง 202,573 ร.152 พัน.1 6 ก.ย. 2561
3 นาย นาค ใจทน นาย จีรพันธ์ เรียงสันเที๊ยะ 207,328 มทบ.39 6 ก.ย. 2561
4 นาง คำนาง วงษ์หาญ พ.ต. รัชพล วงษ์หาญ 207,331 มทบ.27 6 ก.ย. 2561
5 นาย เส็ง บุตรบาล นาย จรินศักดิ์ บุตรบาล 207,329 มทบ.22 6 ก.ย. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ระยะเวลา 21 กรกฎาคม 2561 - 20 สิงหาคม 2561

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กรกฎาคม 2561 - สิงหาคม 2561

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 264 882 454,976 456,122 21 ก.ค. 61
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 865 865
ถึงแก่กรรม 2 4 414 420
ถอนสภาพ - - 464 464
คืนสภาพ - - 237 237
ยอดยกไป ก.ย. 61 262 878 455,200 456,340 ณ 20 ส.ค. 61


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ก.ค. 61 จำนวน 456,122 ราย<>ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ส.ค. 61 จำนวน 456,340 ราย      เพิ่มขึ้น      218      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn