พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay และระบบ iOS สามารถ Download ได้แล้วที่ App Store โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2561

240 บาท
  • ประจำเดือนมกราคม 2561 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนธันวาคม 2560 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนตุลาคม 2560 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนกันยายน 2560 เป็นเงิน 210

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 30 ธ.ค. 2560
2 ยศ.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
3 สปช.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
4 รพ.รร.6 30 ธ.ค. 2560
5 วพม. 30 ธ.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. ทวี นุ่มฤทธิ์ นาง อรวรรณ นุ่มฤทธิ์ 195,386.00 1 ก.พ. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,419
2 พ.ท. อาจ ผาสด นาง รัชนี ผาสด 204,567.00 1 ก.พ. 2561
3 พ.ท. กระจ่าง มหารักษิต นาง อิ่มใจ ภิรมย์เสวก 204,806.00 1 ก.พ. 2561
4 พ.ท. สมจิตต์ อบทอง นาง เฉลียว อบทอง 152,549.50 1 ก.พ. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 52,246
5 ร.ต. สุวรรณ ธุวะนุติ นาง อารี พรมสอน 204,808.00 1 ก.พ. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.อ.บ. 30 ธ.ค. 2560
2 ม.พัน.22 ศม. 5 ม.ค. 2561
3 มทบ.24 30 ธ.ค. 2560
4 รร.จปร. 30 ธ.ค. 2560
5 มทบ.34 30 ธ.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.อ. การสิทธิ์ อบเชย นาง แก้วกัลยา อบเชย 204,758 มทบ.45 14 ก.พ. 2561
2 ร.ท. ไพบูลย์ หาญสันเทียะ นาง สำเริง หาญสันเทียะ , นาง เพียร หาญสันเทียะ 204,291 ม.5 พัน.20 รอ. 14 ก.พ. 2561
3 ร.ต. ใย ชำนาญกิจ นาง ศุภัทชญา ภัทรกิจอังกูร 204,742 มทบ.21 14 ก.พ. 2561
4 ร.ต. วิชญ์ เสริฐศรี นาง มยุรี เสริฐศรี 204,744 มทบ.28 14 ก.พ. 2561
5 ร.ต. ประเสริฐ เชียงเลี่ยงกูล นาง วันเพ็ญ แตงเย็น 204,759 มทบ.31 14 ก.พ. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มกราคม 2561 ระยะเวลา 21 ธันวาคม 2560 - 20 มกราคม 2561

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 281 923 449,762 450,966 21 ธ.ค. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 648 648
ถึงแก่กรรม 4 6 470 480
ถอนสภาพ - - 436 436
คืนสภาพ - - 264 264
ยอดยกไป ก.พ.61 277 917 449,768 450,962 ณ 20 ม.ค. 61


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ธ.ค. 60 จำนวน 450,966 ราย


ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ม.ค. 61 จำนวน 450,962 ราย

     ลดลง     4     ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn