”สายตรง ผบ.ทบ” 02-018-7330 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน สะท้อนความห่วงใยกำลังพล
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

260 บาท
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 280
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 240

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 30 เม.ย. 2563
2 พบ. 29 เม.ย. 2563
3 วพม. 29 เม.ย. 2563
4 สสน.สป. 29 เม.ย. 2563
5 สสน.บก.ทบ. 29 เม.ย. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.อ. ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ น.ส. กัญวลัญชณ์ เอี่ยมสุพรรณ 0.00 12 มิ.ย. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 174,631
2 พล.ต. วิเชียร ชูปรีชา นาง นงเยาว์ ชูปรีชา 211,097.00 12 มิ.ย. 2563
3 พ.ท. อดิศร สุวรรณสิงห์ นาง ภานุพันธ์ สุวรรณสิงห์ 211,125.50 12 มิ.ย. 2563
4 พ.ท. มงคล ยังผ่อง นาย กิตติพงศ์ ยังผ่อง 211,138.50 12 มิ.ย. 2563
5 พ.ท. สมใจ ตั้งสกุล นาย จิโรจน์ ตั้งสกุล 211,137.00 12 มิ.ย. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ.รอ. 14 พ.ค. 2563
2 กรม ทพ.42 5 พ.ค. 2563
3 สด.จว.ม.ส. 5 พ.ค. 2563
4 มทบ.32 30 เม.ย. 2563
5 กรม ทพ.22 30 เม.ย. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ต. คงเดช ริยะวงษ์ นาง ศรีภูมิ ริยะวงษ์ 157,639 มทบ.23 17 มิ.ย. 2563
2 ร.ต. คงเดช ริยะวงษ์ นาย วีรยุทธ ริยะวงษ์ 17,639 มทบ.23 17 มิ.ย. 2563
3 ร.ต. คงเดช ริยะวงษ์ นาย ยุทธพงษ์ ริยะวงษ์ 17,639 มทบ.23 17 มิ.ย. 2563
4 ร.ต. อนุโลม นัทธี นาง โสภี นัทธี 159,080 มทบ.13 17 มิ.ย. 2563
5 ร.ต. อนุโลม นัทธี น.ส. วารุณี หิรัญพีรกานต์ 25,880 มทบ.13 17 มิ.ย. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ระยะเวลา 21 พฤษภาคม 2563 - 20 มิถุนายน 2563

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 - มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 210 760 463,794 464,764 21 พ.ค. 63
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 991 991
ถึงแก่กรรม 3 5 512 520
ถอนสภาพ - - 567 567
คืนสภาพ - - 312 312
ยอดยกไป ก.ค.63 207 755 464,018 464,980 ณ 20 มิ.ย. 63


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 พ.ค. 63 จำนวน 464,764 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 มิ.ย. 63 จำนวน 464,980 ราย      เพิ่มขึ้น      216      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ