ขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ คลิ๊ก
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนกันยายน 2562

270 บาท
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนเมษายน 2562 เป็นเงิน 240

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 31 ก.ค. 2562
2 วพม. 31 ก.ค. 2562
3 สสน.บก.ทบ. 31 ก.ค. 2562
4 สวพ.ทบ. 31 ก.ค. 2562
5 กรจ.มทบ.11 31 ก.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.อ. วิจิตร จุณณะภาต นาย จิตรยุทธ จุณณะภาต 208,951.00 9 ก.ย. 2562
2 พ.อ. ชะโอด ว่องไว จ.ส.อ. สมชาติ ว่องไว 208,763.50 9 ก.ย. 2562
3 พ.ต. ไกรอนันต์ พันธ์หว้า นาย เดือน พันธ์หว้า 128,367.50 9 ก.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 80,618
4 พ.ต. วิลาศ พันธุ์วิชัย นาง เนาวรัตน์ พันธุ์วิชัย 180,872.50 9 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 28,099
5 พ.อ.อ. สนั่น ราษีคูณ พ.อ. ประสาน อมรปาน 208,227.00 9 ก.ย. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 13 ส.ค. 2562
2 พัน.นร.รร.ส.สส. 13 ส.ค. 2562
3 กรม.ทพ.47 6 ส.ค. 2562
4 พัน.นร.กรม.รร.ร.ศร. 1 ส.ค. 2562
5 มทบ.31 31 ก.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. เที่ยง ศิริบัวภา นาย เกษมสุข หงษ์นคร 208,934 มทบ.21 12 ก.ย. 2562
2 พ.ต. บัญชัย วุฒิพงศ์ นาง ปาณชญา วุฒิพงศ์ 208,929 มทบ.17 12 ก.ย. 2562
3 พ.ต. ประสิทธิ์ ชูถิ่น นาง วาณี ชูถิ่น 208,933 มทบ.13 12 ก.ย. 2562
4 ร.ต. ชมภู พจนา นาย ยุทธศาสตร์ พจนา 208,672 มทบ.21 12 ก.ย. 2562
5 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ ทองนาโพธิ์ นาง ศรินยา ทองนาโพธิ์ 153,750 ร.25 พัน.1 12 ก.ย. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ระยะเวลา 21 กรกฎาคม 2562 - 20 สิงหาคม 2562

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กรกฎาคม 2562 - สิงหาคม 2562

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 222 810 457,118 458,150 21 ก.ค. 62
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 2,488 2,488
ถึงแก่กรรม 2 3 535 540
ถอนสภาพ - - 443 443
คืนสภาพ - - 376 376
ยอดยกไป ก.ย.62 220 807 459,004 460,031 ณ 20 ส.ค. 62


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ก.ค. 62 จำนวน 458,150 ราย
ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ส.ค. 62 จำนวน 460,031 ราย      เพิ่มขึ้น      1,881      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ