พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay และระบบ iOS สามารถ Download ได้แล้วที่ App Store โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนมีนาคม 2561

250 บาท
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนมกราคม 2561 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนธันวาคม 2560 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนตุลาคม 2560 เป็นเงิน 240

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 30 ธ.ค. 2560
2 ยศ.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
3 สปช.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
4 รพ.รร.6 30 ธ.ค. 2560
5 วพม. 30 ธ.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ท. สุรพล พิจิตรคดีพล น.ส. ปนัดดา พิจิตรคดีพล 123,816.00 13 มี.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 82,145
2 ร.อ. ภควัน หนุนวงษ์ นาย ภควี หนุนวงษ์ 155,733.50 13 มี.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 50,228
3 ร.ต. พิจิตร ตามรสุวรรณ นาย พิทยา ตามรสุวรรณ 205,909.50 13 มี.ค. 2561
4 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ ขำทอง น.ส. สุภิญญา ขำทอง 27,828.13 13 มี.ค. 2561
5 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ ขำทอง น.ส. สอาด จันทราภิรมย์ 122,428.13 13 มี.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.อ.บ. 30 ธ.ค. 2560
2 ม.พัน.22 ศม. 5 ม.ค. 2561
3 มทบ.24 30 ธ.ค. 2560
4 รร.จปร. 30 ธ.ค. 2560
5 มทบ.34 30 ธ.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ต. ชลอ ผิวฟัก ร.ต. ศักดิ์ดา , นาง เสาวภา , น.ส. สุปราณี ผิวฟัก , นาง สมใจ ว่านเครือ 206,024 มทบ.29 12 มี.ค. 2561
2 ร.ต. สุพรรณ เพียรไลย์ นาง เสงี่ยม เพียรไลย์ 205,785 มทบ.27 12 มี.ค. 2561
3 ร.ต. เนรมิต ปลัดพรมมา นาง ณัฎฐกานต์ ปลัดพรมมา 205,785 มทบ.24 12 มี.ค. 2561
4 ร.ต. เชิดศักดิ์ นาคเกษม นาง สร้อย นาคเกษม 205,815 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 12 มี.ค. 2561
5 ร.ต. ปรีชา กำปนาท นาง สำราญ กำปนาท 205,808 มทบ.35 12 มี.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ระยะเวลา 21 มกราคม 2561 - 20 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 277 917 449,768 450,962 21 ม.ค. 61
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 3,495 3,495
ถึงแก่กรรม 4 2 494 500
ถอนสภาพ - - 643 643
คืนสภาพ - - 308 308
ยอดยกไป มี.ค.61 273 915 452,434 453,622 ณ 20 ก.พ. 61


ยอดสมาชิกเมื่อ   21 ม.ค. 61   จำนวน    450,962    รายยอดสมาชิกเมื่อ   20 ก.พ. 61   จำนวน    453,622   รายเพิ่มขึ้น     2,660    ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn