ขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ คลิ๊ก
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

270 บาท
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนเมษายน 2562 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนมีนาคม 2562 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 240

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กฌป.สก.ทบ. 4 มิ.ย. 2562
2 วพม. 4 มิ.ย. 2562
3 กง.ทหาร 31 พ.ค. 2562
4 พล.ม.2 รอ. 31 พ.ค. 2562
5 กบ.ทบ. 31 พ.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.ต. มนูญ วัฒนรุ่งเรือง นาง ณราพรรณ จันทร์เพ็ง 207,707.00 26 มิ.ย. 2562
2 ร.ต. สมหวัง ฉ่ำผิว นาง เล็ก ฉ่ำผิว 191,878.00 26 มิ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,570
3 นาง ภัทราภรณ์ สุดเสนาะ นาย ภิญโญ สุดเสนาะ 207,440.50 26 มิ.ย. 2562
4 นาง สมพร ศักดิ์ประดิษฐ์ ร.ต. เนรมิตร ศักดิ์ประดิษฐ์ 167,447.50 26 มิ.ย. 2562 หักเงินค่าจัดการศพ 40,000
5 นาง ส้มลิ้ม ทองรักษ์ นาย มหพล ทองรักษ์ 207,448.50 26 มิ.ย. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จ.จ. 11 มิ.ย. 2562
2 สด.น.ว. 7 มิ.ย. 2562
3 พัน.นร.รร.ส.สส. 7 มิ.ย. 2562
4 รร.จปร. 31 พ.ค. 2562
5 มทบ.34 31 พ.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ท. พงษ์ศักดิ์ สืบพิลา น.ส. ชวนันท์ สืบพิลา 207,362 มทบ.19 3 ก.ค. 2562
2 จ.ส.อ. ย้วน เสียงวังเวง จ.ส.อ. พิรุฬห์กฤช เสียงวังเวง 31,835 มทบ.21 3 ก.ค. 2562
3 จ.ส.อ. ย้วน เสียงวังเวง นาง นกแก้ว เสียงวังเวง 175,835 มทบ.21 3 ก.ค. 2562
4 จ.ส.อ. สุเวช ประดิษฐวงค์ นาง เกศแก้ว คำน้อย 207,164 พธ.ทบ. 3 ก.ค. 2562
5 จ.ส.อ. สุวัฒน์ แจ้งวงศ์ นาย สุพศิน แจ้งวงศ์ 44,483 ศป. 3 ก.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ระยะเวลา 21 พฤษภาคม 2562 - 20 มิถุนายน 2562

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ พฤษภาคม 2562 - มิถุนายน 2562

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 237 833 455,990 457,060 21 พ.ค. 62
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 768 768
ถึงแก่กรรม 10 11 519 540
ถอนสภาพ - - 492 492
คืนสภาพ - - 265 265
ยอดยกไป ก.ค.62 227 822 456,012 457,061 ณ 20 มิ.ย. 62


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 พ.ค. 62 จำนวน 457,060 ราย
ยอดสมาชิกเมื่อ 20 มิ.ย. 62 จำนวน 457,061 ราย      เพิ่มขึ้น      1      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ