พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนธันวาคม 2562

250 บาท
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 270

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 31 ต.ค. 2562
2 สปช.ทบ. 31 ต.ค. 2562
3 กบ.ทบ. 31 ต.ค. 2562
4 วพม. 31 ต.ค. 2562
5 กรจ.มทบ.11 31 ต.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 นาง สมหมาย วรสิงห์ นาง สายฝน จิวะอนันต์ 211,228.00 3 ธ.ค. 2562
2 นาง อุปถัมภ์ ยืนยงค์ นาง สายพิณ สัตตบรรณ 211,229.00 3 ธ.ค. 2562
3 นาย ประเสริฐ จรพันธ์ นาย อำนาจ จรพันธ์ 211,231.00 3 ธ.ค. 2562
4 นาง บังอร ซันไล ร.ต. ปราโมทย์ อินทรประสิทธิ์ 211,231.50 3 ธ.ค. 2562
5 นาย เต้น ด่านขุนทด ส.อ. วีระศักดิ์ จงปลูกกลาง 210,982.00 3 ธ.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 14 พ.ย. 2562
2 พัน.นร.รร.ส.สส. 6 พ.ย. 2562
3 สด.ส.ฎ. 4 พ.ย. 2562
4 กรม.ทพ.46 1 พ.ย. 2562
5 มทบ.18 31 ต.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. ประดิษฐ์ ชาติทองคำ พ.อ.หญิง เปรมกมล นอบไทย 17,752 มทบ.13 29 พ.ย. 2562
2 พ.อ. ประดิษฐ์ ชาติทองคำ นาง สุกานดา ชาติทองคำ 157,752 มทบ.13 29 พ.ย. 2562
3 พ.อ. ประดิษฐ์ ชาติทองคำ นาย ผดุงเกียรติ ชาติทองคำ 17,752 มทบ.13 29 พ.ย. 2562
4 พ.อ. ประดิษฐ์ ชาติทองคำ นาง กรรณิการ์ ชาติทองคำ 17,752 มทบ.13 29 พ.ย. 2562
5 พ.ท. เสน่ห์ บุญขำมี น.ส. ภัทธานิษฐา ศรีชัยนิธิวุฒิ 59,778 มทบ.14 29 พ.ย. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ระยะเวลา 21 ตุลาคม 2562 - 20 พฤศจิกายน 2562

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 217 795 463,812 464,824 21 ต.ค. 62
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 998 998
ถึงแก่กรรม - 8 492 500
ถอนสภาพ - - 774 774
คืนสภาพ - - 298 298
ยอดยกไป ธ.ค.62 217 787 463,842 464,846 ณ 20 พ.ย. 62


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ต.ค. 62 จำนวน 464,824 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 พ.ย. 62 จำนวน 464,846 ราย      เพิ่มขึ้น      22      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ