”สายตรง ผบ.ทบ” 02-018-7330 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน สะท้อนความห่วงใยกำลังพล
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2563

240 บาท
  • ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 270

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 27 ธ.ค. 2562
2 สปช.ทบ. 27 ธ.ค. 2562
3 วพม. 27 ธ.ค. 2562
4 ศพก.ทบ..รามอินทรา 27 ธ.ค. 2562
5 กรจ.มทบ.11 27 ธ.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 ร.อ. ส่วน จันทร์ทอง น.ส. สุกัญญา รอดเทภัย 211,381.00 11 ก.พ. 2563
2 ร.ต. วิวัฒน์ ยิ้มแฉ่ง นาย ไชยพร ยิ้มแฉ่ง 211,364.00 11 ก.พ. 2563
3 ร.ต. ไพศาล กลิ่นคล้ายกัน นาย ศรานิตย์ กลิ่นคล้ายกัน 211,365.00 11 ก.พ. 2563
4 ร.ต. มานะ มานเสถียร นาย สมประสงค์ มานเสถียร 197,239.00 11 ก.พ. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,127
5 จ.ส.อ. คำสอน ฝ่ายราษฎร์ นาง พัชรี ฝ่ายราษฎร์ 211,342.50 11 ก.พ. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 17 ม.ค. 2563
2 กรม.ทพ.46 30 ธ.ค. 2562
3 กรม.ทพ.42 30 ธ.ค. 2562
4 สด.ม.ส. 30 ธ.ค. 2562
5 กรม.ทพ.22 27 ธ.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 นาง สุนารี จันทร์ไทย พ.อ. สมัชญ์กาญจน์ จันทร์ไทย 211,282 มทบ.24 7 ก.พ. 2563
2 พ.ท. สมภาร ชัยศิริ นาง จุไรรัตน์ ชัยศิริ 208,941 มทบ.31 6 ก.พ. 2563
3 ร.อ. ทองอยู่ มีสูงเนิน นาง ทองพูน มีสูงเนิน 211,131 มทบ.21 6 ก.พ. 2563
4 ร.ต. สนิท ทองล้วน นาง วาสนา ทองล้วน 211,144 มทบ.24 6 ก.พ. 2563
5 ร.ต. นเรศร์ มณีลุน นาง สมพร สุทธิประภา 211,392 มทบ.23 6 ก.พ. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มกราคม 2563 ระยะเวลา 21 ธันวาคม 2562 - 20 มกราคม 2563

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 217 782 464,208 465,207 21 ธ.ค. 62
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 563 563
ถึงแก่กรรม 1 3 476 480
ถอนสภาพ - - 504 504
คืนสภาพ - - 357 357
ยอดยกไป ก.พ.63 216 779 464,148 465,143 ณ 20 ม.ค. 63


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ธ.ค. 62 จำนวน 465,207 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ม.ค. 63 จำนวน 465,143 ราย      ลดลง      64      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ