พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay และระบบ iOS สามารถ Download ได้แล้วที่ App Store โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนมกราคม 2561

240 บาท
  • ประจำเดือนธันวาคม 2560 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนตุลาคม 2560 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนกันยายน 2560 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เป็นเงิน 220

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 1 พ.ย. 2560
2 กสค.สก.ทบ. 1 พ.ย. 2560
3 วพม. 1 พ.ย. 2560
4 สปช.ทบ. 31 ต.ค. 2560
5 สวพ.ทบ. 31 ต.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.อ. เฟื่องเฉลย อนิรุทธเทวา พ.อ. เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา 115,130.00 11 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 88,921
2 พ.อ. ภักดี วงษ์สวัสดิ์ นาง ศุภวดี วงษ์สวัสดิ์ 149,412.50 11 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 55,339
3 พ.ท. ศิริชัย บุญญาภิสิทธิ์โสภา จ.ส.อ. พีราวิชญ์ บุญญาภิสิทธิ์โสภา 204,766.00 11 ม.ค. 2561
4 พ.ต. ประสม ขันธรูจี พ.อ.หญิง กฤษณา วีระคงสุวรรณ 172,008.00 11 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 33,084
5 พ.ต.ม.ล. ทวนทอง ทองแถม นาง สุกัญญา ทองแถม ณ อยุธยา 204,510.00 11 ม.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. 9 พ.ย. 2560
2 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 8 พ.ย. 2560
3 กรม.ทพ.46 7 พ.ย. 2560
4 กรม.ทพ.22 3 พ.ย. 2560
5 ม.พัน.2 ศม. 1 พ.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ต. ประวิทย์ แสงประสิทธิ์ นาง จรัสศรี แสงประสิทธิ์ 204,850 มทบ.14 10 ม.ค. 2561
2 ส.ต. พิชิต มั่นคง น.ส. อริสา สุขขำ 204,594 ศร.พัน.1 10 ม.ค. 2561
3 นาง สมหมาย วัฒนสุข จ.ส.อ. โกวิทย์ วัฒนสุข 204,836 ร.6 พัน.1 10 ม.ค. 2561
4 นาง ประกวด รักอาชา นาย กลยุทธ รักอาชา , นาย อัศวิน รักอาชา 204,832 มทบ.21 10 ม.ค. 2561
5 นาง ใหม่ อุปสิทธิ์ ร.ต.หญิง ถาวร วงแก้ว 204,831 มทบ.24 10 ม.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ระยะเวลา 21 พฤศจิกายน 2560 - 20 ธันวาคม 2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 - ธันวาคม 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 283 936 449,268 450,487 21 พ.ย. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,053 1,053
ถึงแก่กรรม 2 13 465 480
ถอนสภาพ - - 431 431
คืนสภาพ - - 337 337
ยอดยกไป ม.ค. 61 281 923 449,762 450,966 ณ 20 ธ.ค. 60


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 พ.ย. 60 จำนวน 450,487 ราย
ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ธ.ค. 60 จำนวน 450,966 รายเพิ่มขึ้น 479 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn