พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay และระบบ iOS สามารถ Download ได้แล้วที่ App Store โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนธันวาคม 2560

240 บาท
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนตุลาคม 2560 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนกันยายน 2560 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กสค.สก.ทบ. 3 ต.ค. 2560
2 กง.ทหาร 3 ต.ค. 2560
3 รพ.รร.6 29 ก.ย. 2560
4 สวพ.ทบ. 29 ก.ย. 2560
5 สปช.ทบ. 29 ก.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. สมปอง เผ่าเจริญ นาย คธาวุธ เผ่าเจริญ 204,429.00 13 พ.ย. 2560
2 พ.อ. สนั่น จันทร์นวล พล.ต. กนกพงษ์ จันทร์นวล 204,426.50 13 พ.ย. 2560
3 พ.ต. กอบกุล ก๋งอุบล นาย ธีรศักดิ์ ก๋งอุบล 204,179.00 13 พ.ย. 2560
4 ร.ต. ปัญญา อินทร์จันทร์ นาง ยุพิน อินทร์จันทร์ 102,214.25 13 พ.ย. 2560
5 ร.ต. ปัญญา อินทร์จันทร์ น.ส. พรปวีณ์ วิวัฒนาสิทธ์ 102,214.25 13 พ.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กรม.ทพ.22 4 ต.ค. 2560
2 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 3 ต.ค. 2560
3 สด.ช.ร. 2 ต.ค. 2560
4 มทบ.24 2 ต.ค. 2560
5 มทบ.34 29 ก.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ต. ยัง หล้าหนัก น.ส. ศศิธร เพิ่มทรัพย์ไพศาล 188,567 มทบ.33 17 พ.ย. 2560
2 ร.ต. ประทุม สุมาลี จ.ส.อ. ประธานวิทย์ สุมาลี 204,410 มทบ.39 17 พ.ย. 2560
3 ร.ต. อุษา สุภาพ นาย วิษณุ สุภาพ 204,359 มทบ.43 17 พ.ย. 2560
4 จ.ส.อ. สำราญ ขันทอง นาง ปรารถนา ขันทอง 204,411 มทบ.39 17 พ.ย. 2560
5 จ.ส.อ. ประสาท สายสวาสดิ์ นาง ณปภัช สายสวาสดิ์ 204,411 มทบ.39 17 พ.ย. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ระยะเวลา 21 กันยายน 2560 - 20 ตุลาคม 2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กันยายน 2560 - ตุลาคม 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 289 949 448,600 449,838 21 ก.ย. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,141 1,141
ถึงแก่กรรม 4 8 428 440
ถอนสภาพ - - 534 534
คืนสภาพ - - 233 233
ยอดยกไป พ.ย.60 285 941 449,012 450,238 ณ 20 ต.ค.60
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ก.ย. 60 จำนวน 449,838 ราย


ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ต.ค. 60 จำนวน 450,238 รายเพิ่มขึ้น 400 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn