พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay และระบบ iOS สามารถ Download ได้แล้วที่ App Store โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

250 บาท
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนเมษายน 2561 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนมีนาคม 2561 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 240

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 31 มี.ค. 2561
2 นปอ. 31 มี.ค. 2561
3 สปช.ทบ. 31 มี.ค. 2561
4 สสน.บก.ทบ. 31 มี.ค. 2561
5 สพธ. 31 มี.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ท. สิริณัฎฐ์ ภาม่วงเลี่ยม พ.ท.หญิง สิรีรัศมิ์ ภาม่วงเลี่ยม 205,829.50 15 มิ.ย. 2561
2 พ.ท. อำนวย ธรรมนิกูล น.ส. สุนันทนา ธรรมนิกูล 205,823.00 15 มิ.ย. 2561
3 พ.ท. มานะ นิลนนท์ นาง สุภาภรณ์ นิลนนท์ 205,809.50 15 มิ.ย. 2561
4 ร.อ. วิชัย ศรีวิจารณ์ น.ส. วิลัยวรรณ์ บัวแก้ว 205,822.50 15 มิ.ย. 2561
5 ร.ต.หญิง ปัทมา วงษ์ภูมิ นาย จีรพันธ์ สมประสงค์ 154,395.50 15 มิ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 51,433
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 มทบ.24 31 มี.ค. 2561
2 มทบ.44 31 มี.ค. 2561
3 มทบ.34 31 มี.ค. 2561
4 กรม.ทพ.22 31 มี.ค. 2561
5 รร.นส.ทบ. 31 มี.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 จ.ส.อ. ไพรวัลย์ แข็งขัน นาง เปรื่อง แข็งขัน 18,618 มทบ.23 13 มิ.ย. 2561
2 จ.ส.อ. ไพรวัลย์ แข็งขัน นาย หนึ่งเดียว แข็งขัน 18,618 มทบ.23 13 มิ.ย. 2561
3 จ.ส.อ. ไพรวัลย์ แข็งขัน นาง วัชราภรณ์ แข็งขัน 168,618 มทบ.23 13 มิ.ย. 2561
4 จ.ส.อ. สมมาตร แสงพลบ น.ส. อันธิกา คันธิก 205,728 ส.พัน.24 ทภ.4 13 มิ.ย. 2561
5 จ.ส.อ. ศิริชัย ทูนทับ นาง นิศา ทูนทับ 205,680 ร.11 พัน.3 รอ. 13 มิ.ย. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ระยะเวลา 21 พฤษภาคม 2561 - 20 มิถุนายน 2561

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 - มิถุนายน 2561

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 269 898 452,128 453,295 21 พ.ค. 61
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 990 990
ถึงแก่กรรม 3 6 491 500
ถอนสภาพ - - 465 465
คืนสภาพ - - 284 284
ยอดยกไป ก.ค. 61 266 892 452,446 453,604 ณ 20 มิ.ย. 61


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 พ.ค. 61 จำนวน 453,295 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 มิ.ย. 61 จำนวน 453,604 ราย      เพิ่มขึ้น      309      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn