ขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ คลิ๊ก
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนสิงหาคม 2562

260 บาท
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนเมษายน 2562 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนมีนาคม 2562 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พล.ม.2 รอ. 1 ก.ค. 2562
2 กง.ทหาร 28 มิ.ย. 2562
3 วศ.ทบ. 28 มิ.ย. 2562
4 วพม. 28 มิ.ย. 2562
5 ศพก.รามอินทรา 28 มิ.ย. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ท. มานะ วรามิตร พล.ท. ชนินทร์ วรามิตร 102,252.50 8 ส.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 105,831
2 พ.อ. สมคิด ศรีสังคม นาย ศักดา ศรีสังคม 208,446.00 8 ส.ค. 2562
3 พ.อ. นำพล สีตะจันทร์ พ.อ.หญิง จิรัฎฐ์ สีตะจันทร์ 207,892.50 8 ส.ค. 2562
4 จ.ส.อ. บำรุง อรรถวินิจ นาง อิศราภรณ์ อรรถวินิจ 208,081.00 8 ส.ค. 2562
5 จ.ส.อ.หญิง วันดี วิบูลย์ชัย นาย สมาน วิบูลย์ชัย 208,098.50 8 ส.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 9 ก.ค. 2562
2 พัน.นร.รร.ร.ศร. 8 ก.ค. 2562
3 พัน.นร.นน.ส.สส. 8 ก.ค. 2562
4 กรม.ทพ.46 2 ก.ค. 2562
5 กรม.ทพ.47 1 ก.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ร.ต. ถวิล กาทองทุ่ง นาง สุจิตรา กาทองทุ่ง 208,105 สง.สด.จว.พ.ร. 8 ส.ค. 2562
2 ร.ต. บุญเลิศ แปวกระโทก นาง สมหวัง แปวกระโทก 106,590 ร.23 พัน.1 8 ส.ค. 2562
3 ร.ต. บุญเลิศ แปวกระโทก น.ส. จุรีรัตน์ แปวกระโทก 33,590 ร.23 พัน.1 8 ส.ค. 2562
4 ร.ต. บุญเลิศ แปวกระโทก น.ส. ขนิษฐา แปวกระโทก 67,179 ร.23 พัน.1 8 ส.ค. 2562
5 จ.ส.อ. บันเทิง วอทอง นาง โอเลศ วอทอง 208,103 มทบ.22 8 ส.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ระยะเวลา 21 มิถุนายน 2562 - 20 กรกฎาคม 2562

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มิถุนายน 2562 - กรกฎาคม 2562

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 227 822 456,012 457,061 21 มิ.ย. 62
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,761 1,761
ถึงแก่กรรม 5 12 503 520
ถอนสภาพ - - 461 461
คืนสภาพ - - 309 309
ยอดยกไป ส.ค.62 222 810 457,118 458,150 ณ 20 ก.ค. 62


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 มิ.ย. 62 จำนวน 457,061 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ก.ค. 62 จำนวน 458,150 ราย    เพิ่มขึ้น    1,089    ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ