เบอร์ติดต่อ กฌป.สก.ทบ. ตู้กลาง 02-6547400 , สื่อสาร 98738,98787,98847,98849,98858,98868 ต่อเบอร์ภายใน.......
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนเมษายน 2560

220 บาท
  • ประจำเดือนมีนาคม 2560 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 220
  • ประจำเดือนมกราคม 2560 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนธันวาคม 2559 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 210

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 2 ก.พ. 2560
2 กสค.สก.ทบ. 1 ก.พ. 2560
3 สลก.ทบ. 1 ก.พ. 2560
4 สปช.ทบ. 31 ม.ค. 2560
5 รอ. 31 ม.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 จ.ส.อ. นครินทร์ ดรอ่อนเบ้า น.ส. รุ่งนภา จันทร์ไพจิตร 203,418.00 20 มี.ค. 2560
2 จ.ส.อ. ประเทือง สุขคง นาง สมัย สุขคง 203,455.00 15 มี.ค. 2560
3 นาง ฉลวย จันทร์อ่อง พ.ต. ศิวสิทธิ์ จีนสลุดวงษ์ 203,455.50 15 มี.ค. 2560
4 น.ส. เขมจิรา บัวทอง นาย ณัฐวัฒน์ พึ่งโพธิ์ 203,456.00 15 มี.ค. 2560
5 นาย วัง สังข์แก้ว นาย อรรถพนธ์ สังข์แก้วใจมั่่ง 203,454.50 15 มี.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 6 ก.พ. 2560
2 สด.ช.ร. 1 ก.พ. 2560
3 สด.น.ย. 31 ม.ค. 2560
4 สด.ต.ง. 31 ม.ค. 2560
5 มทบ.42 31 ม.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. บุญยก สาเอี่ยม นาง บุญญรัตน์ แก้วเหมือน 203,482 มทบ.31 17 มี.ค. 2560
2 พ.ท. สวัสดิ์ ตาดวง นาง พวงทอง ตาดวง , นาย อัคคัญญ์ ตาดวง 203,483 มทบ.33 17 มี.ค. 2560
3 ร.อ. สมภาร สิริภูบาล น.ส. กมลรส สิริภูบาล 203,470 ม.3 พัน.26 17 มี.ค. 2560
4 ร.ต. สุนทร สมสมัย นาย หัสมัย สมสมัย 203,477 ป.71 พัน.711 17 มี.ค. 2560
5 ร.ต. สมาน พลาเศรษฐ พ.อ. ภูษิต พลาเศรษฐ , นาง ยุพา พลาเศรษฐ 203,484 มทบ.22 17 มี.ค. 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ระยะเวลา 21 มกราคม 2560 - 20 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 311 1,011 444,740 446,062 21 ม.ค. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 2,968 2,968
ถึงแก่กรรม 3 10 407 420
ถอนสภาพ - - 622 622
คืนสภาพ - - 313 313
ยอดยกไป มี.ค.60 308 1,001 446,992 448,301 ณ 20 ก.พ. 60
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ม.ค. 60 จำนวน 446,062 ราย
ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ก.พ. 60 จำนวน 448,301 รายเพิ่มขึ้น 2,239 ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn