พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay และระบบ iOS สามารถ Download ได้แล้วที่ App Store โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนธันวาคม 2561

260 บาท
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนตุลาคม 2561 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนกันยายน 2561 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 31 ต.ค. 2561
2 กรจ.มทบ.11 31 ต.ค. 2561
3 สง.ปรมน.ทบ. 31 ต.ค. 2561
4 สด.ก.ท. 30 ต.ค. 2561
5 วพม. 30 ต.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 นาง สมหมาย ครุฑสินธุ์ พ.อ.อ. อรรถชัย ครุฑสินธุ์ 207,828.00 3 ธ.ค. 2561
2 นาย เยื้อน สืบทอง น.ส. จำลอง คมขำ 207,543.50 3 ธ.ค. 2561
3 นาง ทุเรียน เกตุตรีกรณ์ พล.ต.หญิง มาลัยวัลย์ คำบุศย์ 207,544.00 3 ธ.ค. 2561
4 นาง สมจิตร์ ภาคสุข นาง จินตนา อุทัยธรรม 207,553.00 3 ธ.ค. 2561
5 นาง ปัทมพร มานะทัศน์ น.ส. เบญจพร ทองสันสระ 193,871.00 3 ธ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,681.50
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 ม.พัน.22 ศม. 12 พ.ย. 2561
2 มทบ.27 1 พ.ย. 2561
3 รพ.ค่ายสุรนารี 31 ต.ค. 2561
4 มทบ.210 31 ต.ค. 2561
5 มทบ.34 31 ต.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. อุดม ธรสินธุ์ นาย อดิศร ธรสินธุ์ 10,790 มทบ.41 29 พ.ย. 2561
2 พ.อ. อุดม ธรสินธุ์ นาย สักรินทร์ ธรสินธุ์ 160,790 มทบ.41 29 พ.ย. 2561
3 พ.อ. อุดม ธรสินธุ์ นาง รังษิณี คอทอง 10,790 มทบ.41 29 พ.ย. 2561
4 พ.อ. อุดม ธรสินธุ์ นาย พฤฒิรัตน์ ธรสินธุ์ 10,790 มทบ.41 29 พ.ย. 2561
5 พ.ท. ไพโรจน์ เปล่งศรี นาง เจือจันทน์ ญาติสมบูรณ์ 174,726 สง.สด.จว.ช.ย. 29 พ.ย. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลา 21 ตุลาคม 2561 - 20 พฤศจิกายน 2561

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 254 869 455,468 456,591 21 ต.ค. 61
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 961 961
ถึงแก่กรรม 2 3 515 520
ถอนสภาพ - - 448 448
คืนสภาพ - - 298 298
ยอดยกไป ธ.ค. 61 252 866 455,764 456,882 ณ 20 พ.ย. 61


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ต.ค. 61 จำนวน 456,591 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 พ.ย. 61 จำนวน 456,882 ราย      เพิ่มขึ้น      291      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn