พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay และระบบ iOS สามารถ Download ได้แล้วที่ App Store โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนสิงหาคม 2561

230 บาท
  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เป็นเงิน 230
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 210
  • ประจำเดือนเมษายน 2561 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนมีนาคม 2561 เป็นเงิน 250

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 29 มิ.ย. 2561
2 รร.ขว.ทบ. 29 มิ.ย. 2561
3 กรจ.มทบ.11 29 มิ.ย. 2561
4 สธน.ทบ. 29 มิ.ย. 2561
5 วพม. 29 มิ.ย. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. วิรัช ศานติธรรม นาง วราภรณ์ พุทธวงษ์ 205,963.50 9 ก.ค. 2561
2 ร.อ. เอกฤทธิ์ เหมพิจิตร นาง ทองใบ เหมพิจิตร 205,973.00 9 ก.ค. 2561
3 ร.ท. สุกฝน เรือนวงษ์ น.ส. สายไหม เรือนวงษ์ 205,966.00 9 ก.ค. 2561
4 จ.ส.อ. สำราญ คงเหม็ง นาง มัทนา คงเหม็ง 205,967.50 9 ก.ค. 2561
5 จ.ส.อ. พลกฤษณ ภู่สวรรค์ น.ส. ศิริรัตน์ รอดกุญชร 165,967.00 9 ก.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 ม.พัน.22 ศม. 11 ก.ค. 2561
2 กรม.ทพ.46 3 ก.ค. 2561
3 สด.น.ภ. 2 ก.ค. 2561
4 กรม.ทพ.47 2 ก.ค. 2561
5 สด.ป.ท. 2 ก.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.ท. ศุภชัย ก้อนคำใหญ่ พ.ต. กำชัย ก้อนคำใหญ่ 205,897 สง.สด.จว.ฉ.ช. 31 ก.ค. 2561
2 พ.จ.อ. พูนศักดิ์ สุขประดิษฐ์ น.ส. พูนพิศ สุขประดิษฐ์ 205,899 รวท.อท.ศอพท. 31 ก.ค. 2561
3 จ.ส.อ. ทะนง ทับทิมเดิม ส.อ. ศรัณญู ทับทิมเดิม 205,898 มทบ.45 31 ก.ค. 2561
4 จ.ส.ท. ภิญโญ พลิคง พ.ต. สุทิน พลิคง 205,895 มทบ.17 31 ก.ค. 2561
5 ส.อ. ธนัท ป้อมเงิน น.ส. ปทุมวัน กันทะวงค์ 205,664 รพศ.4 พัน.2 31 ก.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ระยะเวลา 21 มิถุนายน 2561 - 20 กรกฎาคม 2561

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มิถุนายน 2561 - กรกฎาคม 2561

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 266 892 452,446 253,604 21 มิ.ย. 61
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 3,199 3,199
ถึงแก่กรรม 2 10 448 460
ถอนสภาพ - - 458 458
คืนสภาพ - - 237 237
ยอดยกไป ส.ค. 61 264 882 454,976 456,122 ณ 20 ก.ค. 61


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 มิ.ย. 61 จำนวน 453,604 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ก.ค. 61 จำนวน 456,122 ราย      เพิ่มขึ้น      2,518      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

homemenubtn