”สายตรง ผบ.ทบ” 02-018-7330 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน สะท้อนความห่วงใยกำลังพล
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนมิถุนายน 2563

250 บาท
  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 280
  • ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 240
  • ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 240

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 ศพก.ทบ..รามอินทรา 8 เม.ย. 2563
2 กง.ทหาร 31 มี.ค. 2563
3 วพม. 31 มี.ค. 2563
4 สสน.บก.ทบ. 31 มี.ค. 2563
5 กรจ.มทบ.11 31 มี.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ต.หญิง เบ็ญจมาศ สุวัฒนางกูร นาย โสภณ สุวัฒนางกูร 147,882.50 15 พ.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 63,256
2 พ.อ. อัมพร เชยอักษร นาง สัมพันธ์ เชยอักษร 211,302.00 15 พ.ค. 2563
3 พ.อ. วิเชียร แจ่มดวง นาง สุริยา แจ่มดวง 161,542.50 15 พ.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 49,400
4 พ.ท. ณฐกร ไกรษร นาง บรรณทวรรณ ไกรษร 211,112.50 15 พ.ค. 2563
5 นาวาโท บุญรอด โชชัย นาง สมคิด โชชัย 211,112.00 15 พ.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ.รอ. 13 เม.ย. 2563
2 สด.ม.ส. 1 เม.ย. 2563
3 กรม.ทพ.46 31 มี.ค. 2563
4 กรม.ทพ.42 31 มี.ค. 2563
5 สด.ล.พ. 31 มี.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 ส.อ. จงเจริญ นาคเกลี้ยง ด.ช. จิรพัฒน์ นาคเกลี้ยง 12,015 ร.5 พัน.2 5 พ.ค. 2563
2 นาง สมพร พวงศรี ร.ต. ซาบู พวงศรี 210,926 ร.12 พัน.1 รอ. 5 พ.ค. 2563
3 นาง เฉลิม นพรัตน์ พ.อ. พงษ์สวัสดิ์ บุตตะ 210,919 มทบ.35 5 พ.ค. 2563
4 นาย ประสิทธิ์ แก้วประการ นาง ประไพพรรณ พัชรอำไพ 210,936 มทบ.33 5 พ.ค. 2563
5 นาง พรรณี บุตรดีวงษ์ นาย เศกสรรค์ บุตรดีวงษ์ 210,919 มทบ.310 5 พ.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน เมษายน 2563 ระยะเวลา 21 มีนาคม 2563 - 20 เมษายน 2563

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มีนาคม 2563 - เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 213 767 463,750 464,730 21 มี.ค. 63
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 747 747
ถึงแก่กรรม - 4 476 480
ถอนสภาพ - - 638 638
คืนสภาพ - - 337 337
ยอดยกไป พ.ค.63 213 763 463,720 464,696 ณ 20 เม.ย. 63


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 มี.ค. 63 จำนวน 464,730 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 เม.ย. 63 จำนวน 464,696 ราย      ลดลง      34      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ