พบกับระบบฌาปนกิจสงเคราะห์รูปแบบใหม่บนอุปกรณ์มือถือ บนระบบ Android สามารถ Download ได้แล้วที่ GooglePlay โดยค้นหาคำว่า "RTACS"
anoucerlabel

ฌาปนสถาน ทบ.

ข่าวสารและกิจกรรม

อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำเดือนมกราคม 2563

240 บาท
  • ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 250
  • ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 260
  • ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 270
  • ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เป็นเงิน 260

การรับจ่ายผ่านหน่วย

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สปช.ทบ. 28 พ.ย. 2562
2 ศพก.รามอินทรา 28 พ.ย. 2562
3 วพบ. 28 พ.ย. 2562
4 สพธ. 28 พ.ย. 2562
5 วทบ. 28 พ.ย. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่ิอนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 ร.ท. ประวัติ ชาติชัยนานนท์ น.ส. จิราทิพย์ ชาติชัยนานนท์ 105,705.75 13 ม.ค. 2563
2 ร.ท. ประวัติ ชาติชัยนานนท์ นาง จิรนันท์ ตุลชาติ 105,705.75 13 ม.ค. 2563
3 ร.ต. ประพันธ์ สำราญเกียรติ์ นาย อนุพันธ์ สำราญเกียรติ์ 211,417.00 13 ม.ค. 2563
4 ร.ต. เฉลิม ทองศรีพงศ์ นาย หลักชัย ทองศรีพงศ์ 122,927.50 13 ม.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 88,470
5 จ.ส.ต. มานพ ตันเจริญ นาย คมสัน ตันเจริญ 211,397.00 13 ม.ค. 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 พัน.จจ. 14 พ.ย. 2562
2 พัน.นร.รร.ส.สส. 6 พ.ย. 2562
3 สด.ส.ฎ. 4 พ.ย. 2562
4 กรม.ทพ.46 1 พ.ย. 2562
5 มทบ.18 31 ต.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1 พ.อ. ปรีชา สะชาโต นาง ทัศนา สะชาโต 211,059 มทบ.39 26 ธ.ค. 2562
2 พ.ท. สนาม อยู่เย็น นาง พเยาว์ อยู่เย็น 211,024 มทบ.39 26 ธ.ค. 2562
3 พ.ท. ใย เริ่มดำริห์ นาง สมจิตร เริ่มดำริห์ 198,745 มทบ.15 26 ธ.ค. 2562
4 พ.ท. สุรพงค์ สระคูพันธ์ นาง สมร อุปวงษา 57,000 มทบ.13 26 ธ.ค. 2562
5 พ.ท. สุรพงค์ สระคูพันธ์ นาง วรณัน อิ่มจรูญ 51,429 มทบ.13 26 ธ.ค. 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกที่ถูกถอนชื่อไว้ชั่วคราว ถอนสภาพถาวร ขอคืนสภาพ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ระยะเวลา 21 พฤศจิกายน 2562 - 20 ธันวาคม 2562

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ดูประกาศย้อนหลังได้ที่นี่

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ พฤศจิกายน 2562 - ธันวาคม 2562

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 217 787 463,842 464,846 21 พ.ย. 62
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 801 801
ถึงแก่กรรม - 5 475 480
ถอนสภาพ - - 446 446
คืนสภาพ - - 486 486
ยอดยกไป ม.ค.63 217 782 464,208 465,207 ณ 20 ธ.ค. 62


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 พ.ย. 62 จำนวน 464,846 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ธ.ค. 62 จำนวน 465,207 ราย      เพิ่มขึ้น      361      ราย

กำหนดการฌาปนกิจ

สวัสดิการสาร

ศาสนพิธี

ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์

Knowledge Management

km-left km-right
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ไขข้อข้องใจ / แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ
ช้อความ
จาก
ไม่ทราบตัวอักษร คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร

ยืนยัน ยกเลิก

การเตรียมตัวก่อนเสียชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ