โครงสร้างการบริหาร

ผู้บริหารกองการฌาปนกิจ สก.ทบ.

management4
พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ
ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ
management4
พ.อ.เชฏฐ กิจวัฒนา
รองผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ
management4
พ.ท. สิน ใจหาญ
หัวหน้าแผนกพิธี
management4
พ.ท.สนธยา ด้วงหิรัญ
หัวหน้าแผนกสมาชิก
management4
พ.ท.เทอดศักดิ์ ลิ้มประเสริฐ
หัวหน้าแผนกการเงิน
management4
พ.ต.วิทยา อดิศรรณราช
หัวหน้าธุรการและกำลังพล
management4
-
หัวหน้าส่วนดำเนินกรรมวิธีข้อมูล
management4
-
หัวหน้าส่วนแจ้งถึงแก่กรรม