โครงสร้างการบริหาร

ผู้บริหารกองการฌาปนกิจ สก.ทบ.

management4
พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ
ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ
management4
พ.อ.เชฏฐ กิจวัฒนา
รองผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ
management4
พ.ท. สิน ใจหาญ
หัวหน้าแผนกพิธี
management4
พ.ท.หญิงณัฐปรียา ชัยยัง
หัวหน้าแผนกสมาชิก
management4
พ.ท.ไพฑูรย์ ทองทิพย์
หัวหน้าแผนกการเงิน
management4
พ.ต.วิทยา อดิศรรณราช
หัวหน้าธุรการและกำลังพล
management4
ร.ท.กฤตพัฒน์ สาขาว
หัวหน้าส่วนดำเนินกรรมวิธีข้อมูล
management4
ร.ท.สัญญา ซื่อตรง
หัวหน้าส่วนแจ้งถึงแก่กรรม