โครงสร้างการบริหาร

ผู้บริหารกองการฌาปนกิจ สก.ทบ.

management4
พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ
ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ
management4
พ.อ.เชฏฐ กิจวัฒนา
รองผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ
management4
พ.ท. สิน ใจหาญ
หัวหน้าแผนกพิธี
management4
พ.ท.สนธยา ด้วงหิรัญ
หัวหน้าแผนกสมาชิก
management4
พ.ท.เทอดศักดิ์ ลิ้มประเสริฐ
หัวหน้าแผนกการเงิน
management4
พ.ต.วิทยา อดิศรรณราช
หัวหน้าธุรการและกำลังพล
management4
พ.ต.หญิง ณัฐปรียา ชัยยัง
หัวหน้าส่วนดำเนินกรรมวิธีข้อมูล
management4
-
หัวหน้าส่วนแจ้งถึงแก่กรรม