โครงสร้างการบริหาร

ผู้บริหารกองการฌาปนกิจ สก.ทบ.

management4
พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ
ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ
management4
พ.อ.พสิษฐ์ รัชพลพงศ์
รองผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ
management4
พ.ท. สิน ใจหาญ
หัวหน้าแผนกพิธี
management4
พ.ท.หญิงณัฐปรียา ชัยยัง
หัวหน้าแผนกสมาชิก
management4
พ.ท.ไพฑูรย์ ทองทิพย์
หัวหน้าแผนกการเงิน
management4
พ.ต.วิทยา อดิศรรณราช
หัวหน้าธุรการและกำลังพล
management4
-
หัวหน้าส่วนดำเนินกรรมวิธีข้อมูล
management4
ร.ท.สัญญา ซื่อตรง
หัวหน้าส่วนแจ้งถึงแก่กรรม