สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน มกราคม 2560 ระยะเวลา 21 ธันวาคม 2559 - 20 มกราคม 2560

ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก ย้อนหลัง