สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(สำเนา) ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก
เรื่อง แจ้งรายนามสมาชิกถึงแก่กรรมเพื่อเก็บเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ระยะเวลา 21 มกราคม 2560 - 20 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก ย้อนหลัง