สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560 - มีนาคม 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 308 1,001 446,992 448,301 21 ก.พ. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 476 476
ถึงแก่กรรม 6 6 428 440
ถอนสภาพ - - 712 712
คืนสภาพ - - 300 300
ยอดยกไป เม.ย.60 302 995 446,628 447,925 ณ 20 มี.ค. 60
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ก.พ. 60 จำนวน 448,301 ราย

ยอดสมาชิกเมื่อ 20 มี.ค. 60 จำนวน 447,925 ราย

ลดลง 376 ราย