สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มิถุนายน 2561 - กรกฎาคม 2561

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 266 892 452,446 253,604 21 มิ.ย. 61
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 3,199 3,199
ถึงแก่กรรม 2 10 448 460
ถอนสภาพ - - 458 458
คืนสภาพ - - 237 237
ยอดยกไป ส.ค. 61 264 882 454,976 456,122 ณ 20 ก.ค. 61


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 มิ.ย. 61 จำนวน 453,604 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ก.ค. 61 จำนวน 456,122 ราย      เพิ่มขึ้น      2,518      ราย