สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 254 869 455,468 456,591 21 ต.ค. 61
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 961 961
ถึงแก่กรรม 2 3 515 520
ถอนสภาพ - - 448 448
คืนสภาพ - - 298 298
ยอดยกไป ธ.ค. 61 252 866 455,764 456,882 ณ 20 พ.ย. 61


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ต.ค. 61 จำนวน 456,591 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 พ.ย. 61 จำนวน 456,882 ราย      เพิ่มขึ้น      291      ราย