สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 248 860 455,764 456,872 21 ธ.ค. 61
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 410 410
ถึงแก่กรรม 3 3 474 480
ถอนสภาพ - - 706 706
คืนสภาพ - - 260 260
ยอดยกไป ก.พ. 62 245 857 455,254 456,356 ณ 20 ม.ค. 62


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ธ.ค. 61 จำนวน 456,872 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ม.ค. 62 จำนวน 456,356 ราย    ลดลง      516      ราย