สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มีนาคม 2560 - เมษายน 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 302 995 446,628 447,925 21 ก.พ. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 595 595
ถึงแก่กรรม - 13 387 400
ถอนสภาพ - - 402 402
คืนสภาพ - - 298 298
ยอดยกไป พ.ค.60 302 982 446,732 448,016 ณ 20 เม.ย. 60
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 มี.ค. 60 จำนวน 447,925 ราย

ยอดสมาชิกเมื่อ 20 เม.ย. 60 จำนวน 448,016 ราย


เพิ่มขึ้น 91 ราย