สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 311 1,011 444,740 446,062 21 ม.ค. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 2,968 2,968
ถึงแก่กรรม 3 10 407 420
ถอนสภาพ - - 622 622
คืนสภาพ - - 313 313
ยอดยกไป มี.ค.60 308 1,001 446,992 448,301 ณ 20 ก.พ. 60
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ม.ค. 60 จำนวน 446,062 ราย




ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ก.พ. 60 จำนวน 448,301 ราย



เพิ่มขึ้น 2,239 ราย