สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ สิงหาคม 2560 - กันยายน 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 292 957 448,032 449,281 21 ส.ค. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,346 1,346
ถึงแก่กรรม 3 8 469 480
ถอนสภาพ - - 539 539
คืนสภาพ - - 230 230
ยอดยกไป ต.ค.60 289 949 448,600 449,838 ณ 20 ก.ย. 60
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ส.ค. 60 จำนวน 449,281 ราย


ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ก.ย. 60 จำนวน 449,838 ราย


เพิ่มขึ้น 557 ราย