สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มีนาคม 2562 - เมษายน 2562

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 243 843 456,194 457,280 21 มี.ค. 62
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 616 616
ถึงแก่กรรม 3 4 433 440
ถอนสภาพ - - 451 451
คืนสภาพ - - 278 278
ยอดยกไป พ.ค.62 240 839 456,204 457,283 ณ 20 เม.ย. 62


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 มี.ค. 62 จำนวน  457,280 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 เม.ย. 62  จำนวน  457,283  ราย   เพิ่มขึ้น   3   ราย