สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 285 941 449,012 450,238 21 ต.ค. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,231 1,231
ถึงแก่กรรม 2 5 473 480
ถอนสภาพ - - 702 702
คืนสภาพ - - 200 200
ยอดยกไป ธ.ค.60 283 936 449,268 450,487 ณ 20 พ.ย. 60


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ต.ค. 60 จำนวน 450,238 รายยอดสมาชิกเมืือ 20 พ.ย. 60 จำนวน 450,487 รายเพิ่มขึ้น 249 ราย