สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 281 923 449,762 450,966 21 ธ.ค. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 648 648
ถึงแก่กรรม 4 6 470 480
ถอนสภาพ - - 436 436
คืนสภาพ - - 264 264
ยอดยกไป ก.พ.61 277 917 449,768 450,962 ณ 20 ม.ค. 61


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ธ.ค. 60 จำนวน 450,966 ราย


ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ม.ค. 61 จำนวน 450,962 ราย

     ลดลง     4     ราย