สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ มิถุนายน 2560 - กรกฎาคม 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 296 964 446,606 447,866 21 มิ.ย. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 1,067 1,067
ถึงแก่กรรม 3 4 433 440
ถอนสภาพ - - 442 442
คืนสภาพ - - 216 216
ยอดยกไป ส.ค. 6 293 960 447,014 448,267 ณ 20 ก.ค. 60
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 มิ.ย. 60 จำนวน 447,866 ราย


ยอดสมาชิกเมื่อ 20 ก.ค. 60 จำนวน 448,267 รายเพิ่มขึ้น 401 ราย