สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ เมษายน 2560 - พฤษภาคม 2560

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 302 982 446,732 448,016 21 มี.ค. 60
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 446 446
ถึงแก่กรรม 2 11 427 440
ถอนสภาพ - - 395 395
คืนสภาพ - - 242 242
ยอดยกไป มิ.ย.60 300 971 446,598 447,869 ณ 20 พ.ค. 60
ยอดสมาชิกเมื่อ 21 เม.ย. 60 จำนวน 448,016 ราย


ยอดสมาชิกเมื่อ 20 พ.ค. 60 จำนวน 447,869 ราย

เพิ่มขึ้น 147 ราย