สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

การคิดคำนวณยอดสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ สิงหาคม 2561 - กันยายน 2561

ลำดับที่ รายการ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก
กิติมศักดิ์ วิสามัญ สามัญ รวม หมายเหตุ
ยอดยกมา 262 878 455,200 456,340 21 ส.ค. 61
ขึ้นทะเบียนใหม่ - - 957 957
ถึงแก่กรรม 6 3 511 520
ถอนสภาพ - - 524 524
คืนสภาพ - - 282 282
ยอดยกไป ต.ต. 61 256 875 455,404 456,535 ณ 20 ก.ย. 61


ยอดสมาชิกเมื่อ 21 ส.ค. 61 จำนวน 456,340 รายยอดสมาชิกเมื่อ 20 ก.ย. 61 จำนวน 456,535 ราย       เพิ่มขึ้น      195      ราย