ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ.ออกให้บริการสมาชิก ณ กง.ทบ. พร้อมทั้งมอบสวัสดิการสารและคู่มือสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก

กฌป.สก.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปแนะนำสัมพันธ์งานฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพบก

เพื่อให้บริการกับ สมาชิกที่ประสงค์จะปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก พร้อมทั้งมอบสวัสดิการสาร

และคู่มือสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ณ กง.ทบ.