ข่าวสารและกิจกรรม

ข้อปฏิบัติก่อนเกษียณอายุราชการ

เนื่องจากในห้วงเดือนกันยายนของทุกปี จะมีกำลังพลที่เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. หลายรายต้องเกษียณอายุราชการ ทำให้กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบกไม่สามารถเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์รายเดือนจากท่านที่เป็นสมาชิกได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ท่านเสียสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกหากขาดการชำระเงินเกิน 3 เดือน ดั้งนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.จึงขอให้ท่านทำการเปลี่ยนแปลงการชำระเงินโดยหักเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ในชื่อของสมาชิก สาขาใดก็ได้ โดยกรอกแบบฟอร์มคำร้องพร้อมหลักฐาน สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ส่งผ่านหน่วย ที่ท่านสังกัดก่อนเกษียณอายุหรือหากท่านสะดวกสามารถมาดำเนินการได้ที่ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก แขวงวัดโสมนัสฯ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามได้ที่ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก โทร.0-2654-7400 ต่อ 7455 , 6457 , 7488 , 6462 , 6403 , 6409 , 6428 และ 6435 โทรทหาร 98785