ข่าวสารและกิจกรรม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายต้นเทียนพรรษา

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 1514  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายต้นเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม