ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 พ.อ.สุดเขตต์  ชื่นภิรมย์ ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

บรรยายงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. พร้อมจัดชุดบริการด้านฌาปนกิจ ให้กับข้าราชการที่อบรมปัจฉิมนิเทศ

สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.