ข่าวสารและกิจกรรม

แผนกสมาชิก กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ไปทำการดูตัวสมาชิก มอบอำนาจรับเงินนอกสถานที่

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ส.อ.ธานินทร์ คงเมือง เสมียนแผนกสมาชิก กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก 

ให้บริการดูตัวสมาชิกและมอบอำนาจรับเงินนอกสถานที่ ณ โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา บางกรวย จ.นนทบุรี