ข่าวสารและกิจกรรม

กำลังพลกองการฌาปนกิจกรมสวัสดิการทหารบก ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กำลังพลของกองการฌาปนกิจกรมสวัสดิการทหารบก

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยเต้นแอโรบิคเป็นประจำทุกวันพุธ และชั่งน้ำหนักวัดค่ามวลกาย

เพื่อนำไปปรับปรุงสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม