ข่าวสารและกิจกรรม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดอาวุธวิกสิตาราม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.59 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาฉลองพระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปีการศึกษา 2561