ข่าวสารและกิจกรรม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายต้นเทียนพรรษา

วันที่ 26 ก.ค.61 เวลา 1528 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดอาวุธวิกสิตาราม

ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายต้นเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561