ข่าวสารและกิจกรรม

รอง จก.สก.ทบ.(2) นำคณะนายทหารกรมสวัสดิการทหารบก ร่วมกับ ผู้แทนจาก สบ.ทบ.บรรยายงานด้านสวัสดิการ

วันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ค. 62 เวลา 0900-1200  พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ.(2) นำคณะนายทหารกรมสวัสดิการทหารบก

ร่วมกับ ผู้แทนจาก สบ.ทบ. บรรยายงานด้านสวัสดิการ และสิทธิกำลังพลให้แก่ ข้าราชการกลาโหม พลเรือน รวมจำนวน 193 นาย

โดยกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบกจัดชุดสวัสดิการเคลื่อนที่เพื่อรับสมัครสมาชิก,คืนสภาพสมาชิกและเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก

ณ รร.รด.ศสร.