ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล กองการฌาปนกิจ

วันที่ 10 พ.ค. 62 พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล

กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ณ ศาลาอัมพรพิสิฏฐ์